Palvelut

Isännöinti

Asun­to- ja kiin­teis­töyh­tiön toi­min­taan liit­tyy monia käy­tän­nön asioi­ta, kuten raha­lii­ken­teen hoi­to, kir­jan­pi­to, hal­lin­non jär­jes­tä­mi­nen, ym.

Lisäk­si hyvä isän­nöit­si­ja seu­raa ja val­voo raken­nus­ten ja raken­tei­den kun­toa, suun­nit­te­lee tar­vit­ta­vat remon­tit, neu­vot­te­lee rahoi­tuk­sen ja suun­nit­te­lee taloudenhallintaa.

Asiakirjapalvelu

Laa­dim­me asiak­kai­den toi­vei­den mukaan juri­di­ses­ti päte­vät asia­kir­jat ja sopi­muk­set kaik­kiin tar­pei­siin. Autam­me myös tar­vit­taes­sa asiak­kai­den saa­mien asia­kir­jo­jen tai sopi­mus­ten tulkinnassa.

Kiinteistönvälitys

Asun­non myy­nis­sä on mon­ta rat­kais­ta­vaa kysy­mys­tä. Tär­keim­pä­nä, että mikä oli­si oikea hin­ta myy­tä­väl­le kohteelle?

Onko sinul­la sijoi­tusa­sun­to tyh­jä­nä tai etsit­kö itsel­le­si vuo­kra-asun­toa? Me autam­me molem­mis­sa tapauksissa!

Teem­me asun­to­jen ja kiin­teis­tö­jen hin­ta-arvioi­ta koke­muk­sel­la ja ammattitaidolla!

Yritysapu

Tak­ku­aa­ko myyn­ti? Onko tuo­tan­non ohjaus pie­les­sä? Huk­kuu­ko resurs­sit vää­rään paik­kaa? Onko yri­tyk­sen suku­pol­ven­vaih­dos ajan­koh­tai­nen? Haluat­ko jat­ka­jak­si toi­mi­vaan yri­tyk­seen? Etsit­kö yri­tys­toi­min­nal­le­si jatkajaa?

Veroneuvonta

Vero­ja kerä­tään joka pai­kas­ta ja lain­sää­dän­tö muut­tuu jat­ku­vas­ti. Usein omai­suu­teen ja omis­tus­ten vaih­dok­siin liit­ty­vät verot täy­tyy osa­ta itse ilmoit­taa ja mak­saa. Jos tar­vit­set apua jos­sain vero­tuk­seen liit­ty­väs­sä asias­sa, niin ota yhteyttä!
Neu­vom­me ja opas­tam­me ilolla.