24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331

Palvelut

Isännöinti

Tar­joam­me asian­tun­te­vaa isän­nöin­ti­pal­ve­lua kel­lon ympä­ri. Ilme­ni­pä talo­yh­tiös­sä­si ongel­ma mihin aikaan tahan­sa, meil­tä saat aina apua koke­neel­ta ammat­ti­lai­sel­ta. SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lul­la on 30 vuo­den koke­mus isän­nöin­nis­tä ja moni­puo­lis­ta asian­tun­te­mus­ta eri aloilta.

Hoi­dam­me asiak­kai­dem­me puo­les­ta kaik­ki talo­yh­tiöi­den hoi­toon liit­ty­vät käy­tän­nön asiat ja etsim­me rat­kai­sut mah­dol­li­siin ongel­ma­ti­lan­tei­siin. Tavoit­tee­nam­me on olla asiak­kail­lem­me alu­een paras isän­nöin­ti­pal­ve­lu­jen tarjoaja.

Asiakirjapalvelu

Laa­dim­me asiak­kai­den toi­vei­den mukaan juri­di­ses­ti päte­vät asia­kir­jat ja sopi­muk­set kaik­kiin tar­pei­siin. Autam­me myös tar­vit­taes­sa asiak­kai­den saa­mien asia­kir­jo­jen tai sopi­mus­ten tulkinnassa.

Kiinteistönvälitys

SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lu tekee asun­to­kaup­paa ja vuo­kra­vä­li­tys­tä van­kal­la ammat­ti­tai­dol­la, mut­ta nuo­ruu­den innol­la. Yri­tyk­sel­läm­me on pit­kä koke­mus Pih­ti­pu­taan ja ympä­ris­tö­kun­tien kiin­teis­tö­kau­pas­ta ja asuntomarkkinoista.

Meil­lä kiin­teis­tön­vä­li­tys­tä hoi­ta­vat LKV-tut­kin­non suo­rit­ta­neet ammat­ti­lai­set, jot­ka huo­leh­ti­vat koko pro­ses­sis­ta hin­nan mää­ri­tyk­ses­tä aina kau­pan­te­koon saak­ka. Avul­lam­me löy­dät unel­ma­ko­ti­si tai myyt kiin­teis­tö­si vai­vat­ta ja käy­pään hin­taan. Meil­tä saat myös asian­tun­te­vat hinta-arviot.

Yritysapu

Olet­ko osta­mas­sa tai myy­mäs­sä yri­tys­tä, tai onko yri­tyk­sen suku­pol­ven­vaih­dos ajan­koh­tai­nen? Kai­paa­ko jokin yri­tys­toi­min­ta­si osa-alue kehi­tys­tä, mut­ta et kek­si miten asias­sa pää­si­si eteen­päin? Ota yhteyt­tä, niin me autamme!

Veroneuvontapalvelu

Tar­joam­me yri­tyk­sil­le ja kulut­ta­jil­le asian­tun­te­vaa vero­neu­von­taa. Vero­tus ja sii­hen liit­ty­vä lain­sää­dän­tö muut­tu­vat jat­ku­vas­ti, ja usein omai­suu­teen ja omis­tus­ten vaih­dok­siin liit­ty­vät verot täy­tyy osa­ta itse ilmoit­taa ja mak­saa. Neu­voil­lam­me väl­tät vero­tuk­sen yllät­tä­vät suden­kuo­pat esi­mer­kik­si perintöasioissa.

Jos kai­paat apua, tai sinua mie­ti­tyt­tää jokin vero­tuk­seen liit­ty­vä asia, ota yhteyt­tä! Neu­vom­me ja opas­tam­me mielellämme.

24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331