Isännöinti

Asun­to- ja kiin­teis­töyh­tiöi­den toi­min­taan liit­tyy monia käy­tän­nön asioi­ta, kuten raha­lii­ken­teen hoi­to, kir­jan­pi­to, hal­lin­non jär­jes­tä­mi­nen, ym. Näi­tä teh­tä­viä var­ten asun­to- tai kiin­teis­töyh­tiön hal­li­tus valit­see usein isännöitsijän.

Edel­lä mai­nit­tu­jen teh­tä­vien lisäk­si hyvä isän­nöit­si­ja seu­raa ja val­voo raken­nus­ten ja raken­tei­den kun­toa, suun­nit­te­lee tar­vit­ta­vat remon­tit, suun­nit­te­lee ja neu­vot­te­lee rahoi­tuk­sen sekä suun­nit­te­lee talou­den­hal­lin­taa. Hyvä isän­nöit­si­jä yllä­pi­tää ja jopa paran­taa yhtiön arvoa, sik­si ei ole yhden­te­ke­vää kuka isän­nöit­si­jä­nä toimii.

SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lu Oy:llä on noin 30 vuo­den koke­mus isän­nöin­nis­tä. Pal­ve­luis­tam­me naut­tii jo yli kak­si­kym­men­tä yhtiöi­tä useal­ta paik­ka­kun­nal­ta Kes­ki-Suo­mes­ta, Poh­jois-Poh­jan­maal­ta ja Poh­jois-Savos­ta. Teho­kas ja ammat­ti­tai­toi­nen toi­mis­tom­me pal­ve­lee mie­lel­lään myös sinun yhtiö­tä­si. Luo­ta sinä­kin luo­tet­tuun ammat­ti­lai­seen ja pyy­dä tar­jous isännöinnistä!