Kiinteistönvälitys

Myymässä asuntoa

Asun­non myyn­nis­sä on mon­ta rat­kais­ta­vaa kysy­mys­tä. Mis­tä kek­sin oikean hin­nan myy­tä­väl­le koh­teel­le? Miten löy­dän osta­jan? Miten teen kau­pan juri­di­ses­ti oikein? Kaik­kiin näi­hin kysy­myk­siin SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lu Oy tar­jo­aa rat­kai­sun. Ota yhteyt­tä, niin LKV-tut­kin­non suo­rit­ta­nut kiin­teis­tön­vä­li­tyk­sen ammat­ti­lai­nen aut­taa! Kun teet toi­mek­sian­to­so­pi­muk­sen kans­sam­me, niin huo­leh­dim­me koko pro­ses­sin hin­nan mää­ri­tyk­ses­tä kau­pan­te­koon saak­ka. Voit myös pyy­tää esi­mer­kik­si pel­kän hin­ta-arvion, tai kon­sul­taa­tio­ta mihin tahan­sa miel­tä askar­rut­ta­vaan kysymykseen.

 Väli­täm­me myyntitoimeksiantoina
–asun­to-osak­keet,
–kiin­teis­töt (asuin­kiin­teis­töt, lii­ke­kiin­teis­töt, ton­tit, loma-asun­not, maa- ja metsätilat)
–mää­rä­alat,
–lii­ke­huo­neis­tot

Ostamassa asuntoa

SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lu Oy:n väli­tyk­ses­sä ole­vat koh­teet löy­ty­vät Etuo­ves­ta ja Oiko­tiel­tä.
Jos sinul­le sopi­vaa koh­det­ta ei löy­ty­nyt ilmoi­tuk­sis­tam­me, niin ota yhteyt­tä! Tie­dos­sam­me voi olla hake­ma­si koh­de hil­jai­ses­sa myyn­nis­sä. Jos näin ei ole, otam­me vas­taan myös osto­toi­mek­sian­to­ja, eli etsim­me juu­ri Sinul­le halua­ma­si koh­teen valit­se­mil­la­si kriteereillä.

Vuokranvälitys

Onko sinul­la sijoi­tusa­sun­to tyh­jä­nä vai etsit­kö itsel­le­si vuo­kra-asun­toa? Ei hätää, me autam­me molem­mis­sa tapauksissa!
Haluat­ko asun­to­si­joit­ta­jak­si? Etsim­me sinul­le asun­non jota vuo­kra­ta, vuo­kra­lai­set, teem­me sinul­le vuo­kra­so­pi­muk­sen val­miik­si ja tar­vit­taes­sa hoi­dam­me vuo­kran­val­von­nan ym. vuo­kra­suh­teen ajan. Tar­joam­me tar­pee­si mukaan koko pake­tin tai min­kä tahan­sa osan erikseen!

Arviointi

Teem­me asun­to­jen ja kiin­teis­tö­jen hin­ta-arvioi­ta koke­muk­sel­la ja ammat­ti­tai­dol­la kaik­kiin tar­pei­siin. Esi­mer­kik­si pank­kiin vakuusar­von mää­rit­tä­mi­sek­si riit­tää sup­pea arvio­kir­ja, jos­sa tode­taan arvioi­ta­va koh­de, muu­ta­ma arvo­te­ki­jä ja koh­teet käy­pä arvo. Kun haluat tar­kem­man hin­ta-arvion, niin laa­jas­sa arvio­kir­jas­sa käy­dään yksi­tyis­koh­tai­ses­ti läpi arvo­te­ki­jät ja ympä­ris­tö, sekä perus­tel­laan laa­jem­min mik­si käy­pä arvo tänään on juu­ri tämä arvioi­tu. SK– Isän­nöin­ti­pal­ve­lu Oy:ssä jokai­sel­la hin­ta-arvion laa­ti­jal­la on vähin­tään LKV– tut­kin­to suoritettuna.