24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331

Kiinteistönvälityspalvelu

Myymässä asuntoa?

SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lu tekee asun­to­kaup­paa van­kal­la ammat­ti­tai­dol­la, mut­ta nuo­ruu­den innol­la. Meil­lä on pit­kä koke­mus Pih­ti­pu­taan ja ympä­ris­tö­kun­tien kiin­teis­tö­kau­pas­ta ja asun­to­mark­ki­nois­ta. Olem­me alu­een ainoa pai­kal­li­nen yksi­tyi­nen toi­mi­ja

Asun­toa myy­täes­sä myy­jän täy­tyy olla peril­lä mones­ta tär­keäs­tä sei­kas­ta. Mis­tä tie­dän oikean hin­nan myy­tä­väl­le koh­teel­le? Miten löy­dän osta­jan? Entä miten var­mis­tan, että kaup­pa  teh­dään juri­di­ses­ti oikein? Kaik­kiin näi­hin kysy­myk­siin me tar­joam­me vas­tauk­set.

Meil­lä kiin­teis­tön­vä­li­tys­tä hoi­ta­vat LKV-tut­kin­non suo­rit­ta­neet ammat­ti­lai­set, jot­ka huo­leh­ti­vat koko pro­ses­sis­ta hin­nan mää­ri­tyk­ses­tä aina kau­pan­te­koon saak­ka. Voit myös pyy­tää esi­mer­kik­si pel­kän hin­ta-arvion, tai kon­sul­taa­tio­ta mihin tahan­sa miel­tä askar­rut­ta­vaan kysy­myk­seen.

Väli­täm­me myyn­ti­toi­mek­sian­toi­na:

  • asun­to-osak­keet
  • kiin­teis­töt (asuin­kiin­teis­töt, lii­ke­kiin­teis­töt, ton­tit, loma-asun­not, maa- ja met­sä­ti­lat)
  • mää­rä­alat
  • lii­ke­huo­neis­tot

Ostamassa asuntoa?

Etsit­kö lii­ke­ti­laa yri­tyk­sel­le­si, uut­ta kotia per­heel­le­si tai loma-asun­toa vapaa-ajal­le? SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lul­la on väli­tyk­ses­sä kat­ta­va vali­koi­ma koh­tei­ta, jot­ka löy­dät aina koti­si­vuil­tam­me. Väli­tet­tä­vät koh­teet tule­vat lisäk­si näky­viin Etuo­vi- ja Oiko­tie-pal­ve­lui­hin.

Jos et heti löy­dä sivuil­tam­me sopi­vaa koh­det­ta, kan­nat­taa sil­ti ottaa yhteyt­tä! Tie­dos­sam­me on pal­jon niin sanot­tu­ja hil­jai­sen myyn­nin koh­tei­ta, joi­ta ei ole lai­tet­tu jul­ki­ses­ti myyn­tiin. Nii­den jou­kos­sa voi olla juu­ri sinul­le täy­del­li­nen asun­to. Jat­kos­sa hil­jai­sen myyn­nin väli­tys­koh­tei­ta löy­tyy myös koti­si­vuil­tam­me.

Otam­me vas­taan myös osto­toi­mek­sian­to­ja, jol­loin etsim­me sinul­le halua­ma­si koh­teen valit­se­mil­la­si kri­tee­reil­lä.

Vuokranvälitys

Onko sinul­la sijoi­tusa­sun­to tyh­jä­nä tai etsit­kö itsel­le­si vuo­kra-asun­toa? Kai­paat­ko lii­ke­kiin­teis­töä vuo­kral­le? Ei hätää, me autam­me sinua löy­tä­mään mitä tar­vit­set.

Autam­me mie­lel­läm­me myös asun­to­si­joit­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta. Etsim­me sinul­le asun­non vuo­krat­ta­vak­si ja vuo­kra­lai­set, teem­me sinul­le vuo­kra­so­pi­muk­sen val­miik­si ja tar­vit­taes­sa hoi­dam­me vuo­kran­val­von­nan yms. vuo­kra­suh­teen ajan. Tar­joam­me tar­pee­si mukaan koko pake­tin tai min­kä tahan­sa osan erik­seen.

Asuntojen ja kiinteistöjen arviointi

Meil­tä saat asun­to­jen ja kiin­teis­tö­jen asian­tun­te­vat hin­ta-arviot vai­vat­to­mas­ti. Teem­me hin­ta-arvioi­ta asiak­kaan tar­vit­se­mas­sa laa­juu­des­sa. Esi­mer­kik­si pan­keil­le vakuusar­von mää­rit­tä­mi­sek­si riit­tää sup­pea arvio­kir­ja, jos­sa tode­taan arvioi­ta­va koh­de, muu­ta­ma arvo­te­ki­jä ja koh­teen käy­pä arvo.

Kun haluat tar­kem­man hin­ta-arvion, laa­dim­me laa­jan arvio­kir­jan, jos­sa käy­dään yksi­tyis­koh­tai­ses­ti läpi arvo­te­ki­jät ja ympä­ris­tö, sekä perus­tel­laan laa­jem­min, mihin kiin­teis­tön käy­pä arvo perus­tuu. SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­luil­la jokai­sel­la hin­ta-arvion laa­ti­jal­la on aina vähin­tään LKV– tut­kin­to suo­ri­tet­tu­na.

24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331