24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331

Kiinteistönvälityspalvelu

Myymässä

Luotettava asuntovälittäjä Pihtiputaalla

SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lu tekee asun­to­kaup­paa van­kal­la ammat­ti­tai­dol­la. Meil­lä on pit­kä koke­mus Pih­ti­pu­taan ja ympä­ris­tö­kun­tien kiin­teis­tö­kau­pas­ta ja asun­to­mark­ki­nois­ta. Olem­me alu­een ainoa pai­kal­li­nen yksi­tyi­nen toimija

Asun­toa myy­täes­sä myy­jän täy­tyy olla peril­lä mones­ta tär­keäs­tä sei­kas­ta. Mis­tä tie­dän oikean hin­nan myy­tä­väl­le koh­teel­le? Miten löy­dän osta­jan? Entä miten var­mis­tan, että kaup­pa teh­dään juri­di­ses­ti oikein? Kaik­kiin näi­hin kysy­myk­siin me tar­joam­me vastaukset.

Meil­lä kiin­teis­tön­vä­li­tys­tä hoi­ta­vat LKV-tut­kin­non suo­rit­ta­neet ammat­ti­lai­set, jot­ka huo­leh­ti­vat koko pro­ses­sis­ta hin­nan mää­ri­tyk­ses­tä aina kau­pan­te­koon saak­ka. Voit myös pyy­tää esi­mer­kik­si pel­kän hin­ta-arvion, tai kon­sul­taa­tio­ta mihin tahan­sa miel­tä askar­rut­ta­vaan kysymykseen.

Myyntiprosessin ABC

A) Hin­ta-arvion teke­mi­nen
Asun­non myyn­ti­pro­ses­sis­sa läh­de­tään liik­keel­le hin­ta-arvioin­nis­ta. Luo­tet­ta­va välit­tä­jäm­me tulee tutus­tu­maan kiin­teis­töö­si tai asun­too­si ja tekee hin­ta-arvion sen kun­toon ja sijain­tiin sekä val­lit­se­vaan mark­ki­na­ti­lan­tee­seen perustuen.

B) Toi­mek­sian­non teke­mi­nen ja asun­non mark­ki­noi­mi­nen
Seu­raa­vak­si teh­dään toi­mek­sian­to­so­pi­mus ja sovi­taan myyn­ti­suun­ni­tel­mas­ta, jon­ka jäl­keen voim­me aloit­taa asun­to­si mark­ki­noin­nin omis­sa kana­vis­sam­me sekä Oiko­tie- ja Etuo­vi-pal­ve­luis­sa. Huo­leh­dim­me asun­toe­sit­te­lyi­den jär­jes­tä­mi­ses­tä sekä ostotarjousneuvotteluista.

C) Kau­pan­te­ko
Sopi­van osta­jan löy­täes­säm­me etsim­me yhtei­sym­mär­ryk­sen myy­jän ja osta­jan välil­lä eli sovim­me hin­nas­ta ja ehdois­ta. Tämän jäl­keen osto­tar­jous hyväk­sy­tään, ja me jär­jes­täm­me kau­pan­te­ko­ti­lai­suu­den. Kau­pan­te­koa var­ten laa­dim­me kaik­ki tar­vit­ta­vat asia­kir­jat lain mukai­ses­ti, ja myy­jä sekä osta­ja alle­kir­joit­ta­vat kauppakirjan.

Välitämme myyntitoimeksiantoina

✓ asun­to-osak­keet
✓ kiin­teis­töt (asuin­kiin­teis­töt, lii­ke­kiin­teis­töt, ton­tit, loma-asun­not, maa- ja met­sä­ti­lat)
✓ mää­rä­alat
✓ liikehuoneistot

Ostamassa

Asiantuntevaa kiinteistönvälitystä Pihtiputaalla

Etsit­kö lii­ke­ti­laa yri­tyk­sel­le­si, uut­ta kotia per­heel­le­si tai loma-asun­toa vapaa-ajal­le? SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lul­la on väli­tyk­ses­sä kat­ta­va vali­koi­ma koh­tei­ta, jot­ka löy­dät aina koti­si­vuil­tam­me. Väli­tet­tä­vät koh­teet tule­vat lisäk­si näky­viin Etuo­vi- ja Oikotie-palveluihin.

Käyt­täes­sä­si SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lua apu­na­si asun­non etsin­näs­sä sääs­tät aikaa ja vai­vaa, kun kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jäm­me löy­tä­vät sinun tar­pei­ta­si vas­taa­van asun­non puo­les­ta­si. Ammat­ti­tai­toi­set kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jäm­me aut­ta­vat sinua myös hin­ta­neu­vot­te­luis­sa sekä huo­leh­ti­vat, että asun­to­kaup­pa tulee teh­dyk­si lain mukai­ses­ti ja tar­vit­ta­vat asia­kir­jat laa­di­taan asianmukaisesti.

Hiljaisen myynnin kohteet

Jos et heti löy­dä sivuil­tam­me sopi­vaa koh­det­ta, kan­nat­taa sil­ti ottaa yhteyt­tä! Tie­dos­sam­me on pal­jon niin sanot­tu­ja hil­jai­sen myyn­nin koh­tei­ta, joi­ta ei ole lai­tet­tu jul­ki­ses­ti myyn­tiin. Nii­den jou­kos­sa voi olla juu­ri sinul­le täy­del­li­nen asun­to. Jat­kos­sa hil­jai­sen myyn­nin väli­tys­koh­tei­ta löy­tyy myös kotisivuiltamme.

Otam­me vas­taan myös osto­toi­mek­sian­to­ja, jol­loin etsim­me sinul­le halua­ma­si koh­teen valit­se­mil­la­si kriteereillä.

Vuokraamassa

Haetko vuokralaista?

Haluat­ko saa­da par­haan tuo­ton sijoi­tuk­sel­le­si sekä löy­tää luo­tet­ta­van ja sinul­le sopi­van vuo­kra­lai­sen? Kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jäm­me hoi­ta­vat puo­les­ta­si koko pro­ses­sin alus­ta lop­puun saakka.

Teem­me ilmoi­tuk­set sekä kuvauk­set ja hoi­dam­me puo­les­ta­si esit­te­lyt ja etsim­me sinul­le var­mas­ti sopi­vim­man vuo­kra­lai­sen. Teem­me vuo­kra­so­pi­muk­sen val­miik­si ja tar­vit­taes­sa hoi­dam­me vuo­kran­val­von­nan koko vuo­kra­suh­teen ajan. Tar­joam­me tar­pee­si mukaan koko pake­tin tai min­kä tahan­sa osan erikseen.

Unelmoitko sijoitusasunnosta?

Autam­me mie­lel­läm­me myös asun­to­si­joit­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta, ja osto­toi­mek­sian­non avul­la etsim­me sinul­le sopi­van sijoi­tusa­sun­non. Ammat­ti­lai­sen osaa­mi­ses­ta hyö­ty­vät niin koke­mat­to­mat asun­to­si­joit­ta­jat kuin har­jaan­tu­neem­mat­kin sijoit­ta­jat, jot­ka halua­vat sääs­tää aikaa ja vaivaa.

Etsitkö vuokrakotia?

Etsit­kö itsel­le­si vuo­kra-asun­toa? Kai­paat­ko lii­ke­kiin­teis­töä vuo­kral­le? Ei hätää, me autam­me sinua löy­tä­mään, mitä tar­vit­set. Tutus­tu vuo­kra­koh­tei­siim­me väli­tet­tä­vät koh­teet ‑sivul­lam­me.

Kiinteistöjen ja asuntojen hinta-arviointi

Miten hinta-arvio tehdään?

Har­kit­set­ko asun­to­si myy­mis­tä? Hin­ta-arvion teet­tä­mi­nen on ensim­mäi­nen askel asun­non myyn­nis­sä. Koke­neet kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jäm­me teke­vät hin­ta-arvion asun­non sijain­tiin sekä asun­non ja talo­yh­tiön kun­toon perus­tuen. Hin­ta-arvioon vai­kut­taa myös val­lit­se­va markkinatilanne.

Milloin hinta-arvio voidaan teettää?

Hin­ta-arvion avul­la tie­dät, mil­loin ja miten asun­to­si kan­nat­taa myy­dä. Hin­ta-arvio voi­daan teet­tää pait­si asun­non myy­mis­tä var­ten myös esi­mer­kik­si perin­nön­ja­koa varten.

Meil­tä saat asun­to­jen ja kiin­teis­tö­jen asian­tun­te­vat hin­ta-arviot vai­vat­to­mas­ti. Teem­me hin­ta-arvioi­ta asiak­kaan tar­vit­se­mas­sa laa­juu­des­sa. Esi­mer­kik­si pan­keil­le vakuusar­von mää­rit­tä­mi­sek­si riit­tää sup­pea arvio­kir­ja, jos­sa tode­taan arvioi­ta­va koh­de, muu­ta­ma arvo­te­ki­jä ja koh­teen käy­pä arvo.

Kun haluat tar­kem­man hin­ta-arvion, laa­dim­me laa­jan arvio­kir­jan, jos­sa käy­dään yksi­tyis­koh­tai­ses­ti läpi arvo­te­ki­jät ja ympä­ris­tö, sekä perus­tel­laan laa­jem­min, mihin kiin­teis­tön käy­pä arvo perus­tuu. SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­luil­la jokai­sel­la hin­ta-arvion laa­ti­jal­la on aina vähin­tään LKV– tut­kin­to suoritettuna.

SK-isän­nöin­ti­pal­ve­lu tekee kiin­teis­tös­tä­si tai asun­nos­ta­si luo­tet­ta­van hin­ta-arvion, joka perus­tuu lukui­siin aiem­min toteu­tu­nei­siin kauppoihin.

24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331