24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331

Kiinteistönvälityspalvelu

Hinnasto

Arviokirjat

Sup­pea Laa­ja
Asun­to 185 € + alv = 229,40 € (sis. alv) 355 € + alv = 440,20 € (sis. alv)
Maa­ti­la 230 € + alv = 285,20 € (sis. alv) 530 € + alv = 657,20 € (sis. alv)
Yri­tys, toi­mi­ti­lat 305 € + alv = 378,20 € (sis. alv) 670 € + alv = 830,80 € (sis. alv)
Arvio­käyn­ti (ei kir­jal­lis­ta arvio­ta) 125 € + alv = 155 € (sis. alv)

Lisäk­si veloi­tam­me mat­ka­ku­lut toteu­tu­nei­den kilo­met­rien mukaan. Mat­ka­ku­lu on 1 €/km + alv = 1,24 €/km, vähin­tään 10 € + alv = 12,40 € (sis. alv).

Välityspalkkiot

Huom! Välityspalkkio sisältää kaikki kulut, mukaan lukien asiakirja- ja markkinointikulut.

Osta­jan mak­set­ta­vak­si tulee mah­dol­li­set kau­pan­vah­vis­ta­jan palk­kio ja varain­siir­to­ve­ro sekä lain­huu­da­tus­kus­tan­nuk­set.

Myyn­ti­toi­mek­sian­not ja Osto­toi­mek­sian­not (velat­to­mas­ta kaup­pa­hin­nas­ta)
Asun­to-osa­ke 4,0 % + alv = 4,96 % (sis. alv), min. 2500 € + alv = 3100 € (sis. alv)
Kiin­teis­tö 4,0 % + alv = 4,96 % (sis. alv), min. 3000 € + alv = 3720 € (sis. alv)
Tont­ti 4,0 % + alv = 4,96 % (sis. alv), min. 1200 € + alv = 1488 € (sis. alv)
Met­sä 3,2 % + alv = 3,97 % (sis. alv), min. 3000 € + alv = 3968 € (sis. alv)
Vuo­kran­vä­li­tys (sis. vuo­kra­so­pi­mus)
Asun­to-osa­ke 1 kk vuo­kra + alv, min. 275 € + alv = 341,00 € (sis. alv)
Kiin­teis­töt 1 kk vuo­kra + alv, min. 320 € + alv = 396,80 € (sis. alv)

Jos toi­mek­sian­ta­ja ei ole vel­vol­li­nen mak­sa­maan väli­tys­palk­kio­ta, toi­mek­sian­ta­ja suo­rit­taa väli­tys­liik­keel­le 400 € (sis.alv) kor­vauk­sen mark­ki­noin­ti­kus­tan­nuk­sis­ta sekä asia­kir­jo­jen hank­ki­mi­ses­ta aiheu­tu­neis­ta kuluis­ta. 200 € veloi­te­taan sopi­muk­sen alle­kir­joi­tus­vai­hees­sa. Tämä vähen­ne­tään väli­tys­palk­kios­ta tai em. mark­ki­noin­ti­ku­luis­ta.

Asiakirjojen laadinta

Asun­to-osak­keen kaup­pa­kir­ja 275 € + alv = 341 € (sis. alv)
Kiin­teis­tön kaup­pa­kir­ja 300 € + alv = 372 € (sis. alv)
Vuo­kra­so­pi­mus 250 € + alv = 310 € (sis. alv)

Tämä hin­nas­to kat­taa tavan­omai­set koh­teet. Tavan­omai­ses­ta poik­kea­vat koh­teet hin­noi­tel­laan koh­teen eri­tyis­piir­teet huo­mioi­den tapaus­koh­tai­ses­ti.

24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331