Veroneuvonta

Vero­tus ja lain­sää­dän­tö muut­tu­vat jat­ku­vas­ti. Usein omai­suu­teen ja omis­tus­ten vaih­dok­siin liit­ty­vät verot täy­tyy osa­ta itse ilmoit­taa ja mak­saa. Jos tar­vit­set apua jos­sain vero­tuk­seen liit­ty­väs­sä asias­sa, niin ota yhteyttä!

Neu­vom­me ja opas­tam­me ilolla.