24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331

Veroneuvontapalvelu

Asiantuntevaa veroneuvontaa

Tar­joam­me yri­tyk­sil­le ja kulut­ta­jil­le asian­tun­te­vaa vero­neu­von­taa. Vero­tus ja sii­hen liit­ty­vä lain­sää­dän­tö muut­tu­vat jat­ku­vas­ti, ja usein omai­suu­teen ja omis­tus­ten vaih­dok­siin liit­ty­vät verot täy­tyy osa­ta itse ilmoit­taa ja mak­saa. Neu­voil­lam­me väl­tät vero­tuk­sen yllät­tä­vät suden­kuo­pat esi­mer­kik­si perintöasioissa.

Jos kai­paat apua, tai sinua mie­ti­tyt­tää jokin vero­tuk­seen liit­ty­vä asia, ota yhteyt­tä! Neu­vom­me ja opas­tam­me mielellämme.

24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331