24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331

Yritys- ja yhteystiedot

Saaninkoski-Kiinteistöt Oy

SK-Isännöintipalvelu Oy LKV

 

Toi­mis­to
Avoin­na ma-pe klo 9–17
045–212 1331
lkv@saaninkoski.fi

 

Yrityksen tarina

Saa­nin­kos­ki-Kiin­teis­töt Oy on pih­ti­pu­taa­lai­nen per­hey­ri­tys, joka halu­aa antaa asiak­kail­leen rat­kai­sut kaik­kiin asu­mi­sen haas­tei­siin. Olem­me isän­nöin­nin ja kiin­teis­tön­vä­li­tyk­sen koke­nut asian­tun­ti­ja, ja tar­joam­me asiak­kail­lem­me moni­puo­lis­ta ammat­ti­tai­toa ja syväl­lis­tä tie­tä­mys­tä alas­tam­me.

Saa­nin­kos­ki-Kiin­teis­tö­jen omis­ta­ma SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lu Oy LKV jat­kaa Isän­nöin­ti­pal­ve­lu Kuro­nen Oy LKV:n toi­min­taa yri­tys­kau­pan myö­tä. Se tar­jo­aa luo­tet­ta­vaa kiin­teis­tön­vä­li­tys­tä Jyväs­ky­län, Saa­ri­jär­ven ja Vii­ta­saa­ren alueil­la vah­val­la ammat­ti­tai­dol­la.

Yri­tyk­sel­läm­me on jo 30 vuo­den koke­mus isän­nöin­nis­tä ja 20 vuo­den koke­mus kiin­teis­tön­vä­li­tyk­ses­tä. Laa­jan isän­nöin­ti- ja kiin­teis­tön­vä­li­tys­osaa­mi­sen lisäk­si omis­tus- ja yhteis­työy­ri­tyk­sis­täm­me löy­tyy asian­tun­te­mus­ta muun muas­sa piha­suun­nit­te­luun sekä kivi- ja viher­ra­ken­ta­mi­seen. Meil­lä on hyvät kon­tak­tit myös remon­toi­jiin sekä säh­kö- ja put­ki­mie­hiin.

Juuso Lah­ti­nen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja
Kiin­teis­tön­vä­li­tys LKV
Jul­ki­nen kau­pan­vah­vis­ta­ja

045–235 6606
juuso.lahtinen@saaninkoski.fi

Juuso Lah­ti­nen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja
Kiin­teis­tön­vä­li­tys LKV
Jul­ki­nen kau­pan­vah­vis­ta­ja

045–235 6606
juuso.lahtinen@saaninkoski.fi

Heik­ki Lah­ti­nen

Toi­mis­to­pääl­lik­kö
Talo­yh­tiöi­den talous­hal­lin­to

040–736 5303
heikki.lahtinen@saaninkoski.fi

Heik­ki Lah­ti­nen 

Toi­mis­to­pääl­lik­kö
Talo­yh­tiöi­den talous­hal­lin­to

040–736 5303
heikki.lahtinen@saaninkoski.fi

Ant­ti Lah­ti­nen

Tek­ni­nen isän­nöin­ti
Kiin­teis­tön­vä­li­tys

040–701 0759
antti.lahtinen@saaninkoski.fi

Ant­ti Lah­ti­nen

Tek­ni­nen isän­nöin­ti
Kiin­teis­tön­vä­li­tys

040–701 0759
antti.lahtinen@saaninkoski.fi

Enni Lah­ti­nen

Isän­nöin­ti, osto- ja myyn­ti­las­kut

045–864 4686
enni.lahtinen@saaninkoski.fi

Enni Lah­ti­nen

Isän­nöin­ti, osto- ja myyn­ti­las­kut

045–864 4686
enni.lahtinen@saaninkoski.fi

SK-Isännöintipalvelu Oy LKV

Y-tun­nus: 1022974–9

Postiosoite

Kes­kus­tie 14

44800 Pih­ti­pu­das

Puhelin

045–212 1331

 

Saaninkoski — Kiinteistöt Oy

Y-tun­nus: 2775865–5

 

Verkkolaskutustiedot:

Ope­raat­to­ri: OpusCa­pi­ta Group Oy — (Itel­la)

Verk­ko­las­ku­tuso­soi­te (OVT-tun­nus): 003710229749

 

Jätä yhteydenottopyyntö

Täy­tä alla ole­va loma­ke

Minuun saa ottaa yhteyt­tä
Puhe­li­mit­seSäh­kö­pos­tit­se


24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331