24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331

Kiinteistönvälityksen ja isännöinnin kokenut asiantuntija

Olem­me pih­ti­pu­taa­lai­nen per­hey­ri­tys, joka halu­aa tar­jo­ta asiak­kail­leen rat­kai­sut kaik­kiin asu­mi­sen haasteisiin.

24 h isännöintipalvelu

SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lu huo­leh­tii asiak­kais­taan ympä­ri vuo­ro­kau­den. Päi­vys­tä­vä isän­nöit­si­jä aut­taa talo­yh­tiös­sä ilme­ne­vien viko­jen kans­sa kel­lon ympä­ri. Päi­vys­tys­teh­tä­vis­tä vas­taa­vat koke­neet asian­tun­ti­jat, joil­la on moni­puo­lis­ta osaa­mis­ta useal­ta eri alalta.

Luotettavaa kiinteistönvälitystä

SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lu tekee asun­to­kaup­paa ja vuo­kra­vä­li­tys­tä van­kal­la ammat­ti­tai­dol­la. Yri­tyk­sel­läm­me on pit­kä koke­mus Pih­ti­pu­taan ja ympä­ris­tö­kun­tien kiin­teis­tö­kau­pas­ta ja asun­to­mark­ki­nois­ta. Autam­me sinua löy­tä­mään unel­mie­si kodin tai sijoi­tusa­sun­non ja myy­mään van­han koti­si par­haa­seen mah­dol­li­seen hintaan.

Toimipiste

Toi­mis­tom­me sijait­see osoit­tees­sa Kes­kus­tie 14, 44800 Pihtipudas.

Olem­me avoin­na arki­sin klo 9–17 tai sopi­muk­sen mukaan.

24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331