24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331

Kiinteistönvälityksen ja isännöinnin kokenut asiantuntija

Olem­me pih­ti­pu­taa­lai­nen per­hey­ri­tys, joka halu­aa tar­jo­ta asiak­kail­leen rat­kai­sut kaik­kiin asu­mi­sen haas­tei­siin.

24h isännöintipalvelu

Tar­joam­me asian­tun­te­vaa isän­nöin­ti­pal­ve­lua kel­lon ympä­ri. Ilme­ni­pä talo­yh­tiös­sä­si ongel­ma mihin aikaan tahan­sa, meil­tä saat aina apua koke­neel­ta ammat­ti­lai­sel­ta. SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lul­la on 30 vuo­den koke­mus isän­nöin­nis­tä ja moni­puo­lis­ta asian­tun­te­mus­ta eri aloil­ta.

Hoi­dam­me asiak­kai­dem­me puo­les­ta kaik­ki talo­yh­tiöi­den hoi­toon liit­ty­vät käy­tän­nön asiat ja etsim­me rat­kai­sut mah­dol­li­siin ongel­ma­ti­lan­tei­siin. Tavoit­tee­nam­me on olla asiak­kail­lem­me alu­een paras isän­nöin­ti­pal­ve­lu­jen tar­joa­ja.

Osaavaa kiinteistönvälitystä

SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lu tekee asun­to­kaup­paa ja vuo­kra­vä­li­tys­tä van­kal­la ammat­ti­tai­dol­la, mut­ta nuo­ruu­den innol­la. Yri­tyk­sel­läm­me on pit­kä koke­mus Pih­ti­pu­taan ja ympä­ris­tö­kun­tien kiin­teis­tö­kau­pas­ta ja asun­to­mark­ki­nois­ta.

Meil­lä kiin­teis­tön­vä­li­tys­tä hoi­ta­vat LKV-tut­kin­non suo­rit­ta­neet ammat­ti­lai­set, jot­ka huo­leh­ti­vat koko pro­ses­sis­ta hin­nan mää­ri­tyk­ses­tä aina kau­pan­te­koon saak­ka. Avul­lam­me löy­dät unel­ma­ko­ti­si tai myyt kiin­teis­tö­si vai­vat­ta ja käy­pään hin­taan. Meil­tä saat myös asian­tun­te­vat hin­ta-arviot.

Toimipiste

Toi­mis­tom­me sijait­see osoit­tees­sa Kes­kus­tie 14, 44800 Pih­ti­pu­das ja on avoin­na arki­sin 9–17 tai sopi­muk­sen mukaan.

Toi­mis­tom­me yhtey­des­sä on myös Lan­ka­kaup­pa Tän­ki­mää­tein.

HUOM! Vuo­kraam­me toi­mis­tom­me yhtey­des­sä ole­via kokous- ja sau­na­ti­lo­ja!

24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331