Saaninkoski

Avaimet onnelliseen asumiseen

HUOM! Isän­nöin­ti­toi­misto avoinna 19.1.2024 poik­keuk­sel­li­sesti vain klo 9-12!

Me autamme sinua tekemään fiksut asuntokaupat ja pidämme huolta elämäsi merkittävimmästä sijoituksesta – kodistasi.

SK-Isän­nöin­ti­pal­velun asian­tun­tijat hel­pot­tavat talo­yhtiön arkea hal­lin­noi­malla yhtiön juok­sevia asioita sekä var­mis­tavat talo­yhtiön arvon säi­ly­misen nyt ja tule­vai­suu­dessa. SK-Isän­nöinnin huip­puo­saavien kiin­teis­tön­vä­lit­täjien ansiosta sinulla on parhaat edel­ly­tykset myös onnis­tu­neeseen asuntokauppaan.

Jutel­laanko lisää?

Isännöintipalvelut

Kilpailuta isännöintipalvelut 

 Valitse ketterä isän­nöin­ti­toi­misto, joka pitää huolen talo­yh­tiönne hal­lin­nosta, talou­desta ja kiin­teis­töistä vuo­si­kym­menten koke­muk­sella ja nyky­ai­kai­sella otteella. 

Kiinteistönvälityspalvelut

Myy asuntosi nopeammin 

Jätä asuntosi myynti huip­puam­mat­ti­laisten huo­leksi, me teemme kotisi myyn­nistä nopeaa, vai­va­tonta ja turvallista. 

Löydä unelmiesi koti 

Me autamme sinua löy­tämään unel­miesi asunnon. Tee osto­toi­mek­sianto tai sovi asun­to­näyttö kiin­nos­ta­vasta koh­teesta vielä tänään. 

Vuokraa koti vaivattomasti 

Etsitkö itsellesi vuo­kra­kotia tai sopivia vuo­kra­laisia sijoi­tusa­sun­toosi? Tutustu asian­tun­tevaan vuokravälityspalveluumme. 

Isännöinnin ja kiinteistönvälityksen perheyritys 

SK-Isän­nöin­ti­palvelu on isän­nöintiin ja kiin­teis­tön­vä­li­tykseen eri­kois­tunut per­hey­ritys, joka tarjoaa moni­puo­lisia asu­miseen liit­tyviä rat­kaisuja talo­yh­tiöille sekä asunnon myy­jille, osta­jille ja vuo­kraa­jille. Pal­ve­lui­demme korkean laadun ja kil­pai­lu­kyvyn takaavat asia­kas­läh­töinen ajattelu, ketterä pal­ve­lu­kon­septi, oman alansa huip­puam­mat­ti­lai­sista koostuva hen­ki­löstö ja edul­linen hin­noittelu. Pal­ve­lemme asiak­kai­tamme pää­kau­pun­ki­seu­dulla sekä Jyväs­kylän, Kuopion ja Pih­ti­putaan talousalueilla.

Miksi valita SK-Isännöintipalvelu?

Ketterä konsepti 

Olemme ulko­puo­li­sista toi­mi­joista riip­pu­maton per­hey­ritys ja yksi­tyinen toimija. Pys­tymme tar­joamaan jous­ta­vasti sinun tar­pei­siisi rää­tä­löityä, ket­terää isän­nöinti- ja kiinteistönvälityspalvelua. 

Kokenut toimija 

Yhtiöl­lämme on useiden vuo­si­kym­menten kokemus sekä isän­nöin­nistä että kiin­teis­tön­vä­li­tyk­sestä ja tar­joamme käyt­töösi huip­pu­asian­tun­ti­joista koos­tuvan hen­ki­lös­tömme moni­puo­lisen osaamisen. 

Kilpailukykyinen hinnoittelu 

Meillä et maksa tur­hasta. Tar­joamme vas­tuul­lisia ja luo­tet­tavia rat­kaisuja kil­pai­lu­ky­kyi­sillä hin­noilla, pal­ve­lui­demme kor­keasta laa­dusta tinkimättä.