24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331

Isännöintiin ja kiinteistönvälitykseen erikoistunut palveluyritys

Pih­ti­pu­taa­lai­nen per­hey­ri­tys, joka on perus­tet­tu pal­ve­le­maan ihmi­siä kai­kis­sa elä­mi­seen liit­ty­vis­sä asioissa.

SK-Isännöintipalvelu Oy / Isännöintipalvelu Kuronen LKV

Isän­nöin­ti­pal­ve­lu Kuro­nen Oy LKV on Pih­ti­pu­taal­la ja ympä­ris­tö­kun­nis­sa toi­mi­va isän­nöin­tiin ja kiin­teis­tön­vä­li­tyk­seen eri­kois­tu­nut pal­ve­lu­yri­tys. Isän­nöin­ti­pal­ve­lul­la on noin 30 vuo­den his­to­ria isän­nöin­nis­tä ja yli 20 vuo­den koke­mus kiin­teis­tön­vä­li­tyk­ses­tä, joten perin­teet ovat pit­kät ja ammat­ti­tai­to koe­tel­tu. Yri­tys­kau­pan myö­tä Isän­nöin­ti­pal­ve­lu Kuro­nen Oy jat­kaa toi­min­taa nimel­lä SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lu Oy. Lue lisää yhtiös­tä yri­tys- ja yhteys­tie­to­si­vul­ta ja pal­ve­luis­ta pal­ve­lut-sivul­ta.

Saaninkoski — Kiinteistöt Oy 

Saa­nin­kos­ki-Kiin­teis­töt Oy on pih­ti­pu­taa­lai­nen per­hey­ri­tys, joka on perus­tet­tu pal­ve­le­maan ihmi­siä kai­kis­sa elä­mi­seen, asu­mi­seen ja asui­nym­pä­ris­töön liit­ty­vis­sä asiois­sa. Omis­tus- ja yhteis­työy­ri­tyk­sis­tä löy­tyy jo tänään osaa­mis­ta yllä­mai­ni­tun lisäk­si muun muas­sa piha­suun­nit­te­luun sekä kivi- ja viher­ra­ken­ta­mi­seen. Meil­lä on hyvät kon­tak­tit myös remon­toi­jiin sekä säh­kö- ja put­ki­mie­hiin. Saa­nin­kos­ki- Kiin­teis­töt Oy omis­taa Isän­nöin­ti­pal­ve­lu Kuro­nen Oy:n koko osa­ke­kan­nan ja Pih­ti­pu­taan Kivi­teos Oy:n omis­ta­jat ovat osak­kaa­na Saaninkoskessa.

Toimipiste

Toi­mis­to sijait­see osoit­tees­sa Kes­kus­tie 14, 44800 Pih­ti­pu­das ja on avoin­na arki­sin 9–17 tai sopi­muk­sen mukaan.

Toi­mis­tom­me yhtey­des­sä on myös Lan­ka­kaup­pa Tän­ki­mää­tein.

HUOM! Vuo­kraam­me toi­mis­tom­me yhtey­des­sä ole­via kokous- ja saunatiloja!

24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331