Muutostyöhakemus

  • Ilmoi­tus­vel­vol­lisuus koskee lähes kaikkia muita osakkaan suo­rit­tamia töitä paitsi maalaus- ja tape­toin­ti­töitä. Osakkaan ilmoi­tuksen tulee sisältää selostus aio­tusta työstä ja tulee olla sisäl­löltään sel­lainen, että isän­nöitsijä tai hal­litus pystyy ilmoi­tuksen perus­teella arvioimaan toteu­tet­tavan työn vai­ku­tuksia yhtiön kun­nos­sa­pi­to­vas­tuulla oleviin raken­nuksen tai kiin­teistön osiin tai kiin­teistön ulko­näköön. Ilmoi­tusta täy­den­netään tar­vit­ta­villa liit­teillä kuten suun­ni­tel­milla, työ­ta­pa­se­los­tuk­silla ja piir­rus­tuk­silla. Remontin tekijä huo­lehtii yleisten tilojen suo­jauk­sesta ja siis­ti­mi­sestä sekä jät­teiden kul­je­tuk­sesta kaa­to­pai­kalle. Lat­tia­mat­tojen ja pin­noit­teiden ker­rok­sel­li­suutta tulee välttää. Keittiön lattia tulee aina purkaa beto­ni­pin­nalle ja jää­kaapin ja tis­ki­koneen aluset tar­kistaa. Ilmas­toin­ti­vent­tii­leitä ei saa peittää. Mär­kä­ti­loissa pis­to­rasiat tulee olla vika­vir­ta­suo­jattuja. Lie­si­tuu­le­tinta ei saa kytkeä ilmas­toin­ti­ka­naviin. Vesie­risteet ja keittiön viemäri- ja put­ki­lii­tokset tar­kas­tetaan yhtiön toi­mesta. Talo­yhtiön hal­li­tuk­sella on oikeus ja vel­vol­lisuus käsi­tellä tar­vit­taessa remonttia kokouk­sessaan ja asettaa tar­vit­taessa työlle ulko­puo­linen valvoja. Kus­tan­nukset näistä kuuluu osak­kaalle. Työt tulee tehdä naa­purit huo­mioiden, pääosin arkisin ja päi­vä­saikaan. Melui­sista töistä on tie­do­tettava talon muita asuk­kaita. Kai­kessa kor­jauk­sessa tulee nou­dattaa hyvää raken­nus­tapaa, tavoit­teena laa­dukas lopputulos.
  • PP dot KK dot VVVV
  • PP dot KK dot VVVV
  • Max. tie­doston koko: 16 MB.
  • Valitse, ovatko kyseessä raken­nus­tek­niset työt, LVI-työt vai säh­kötyöt tai sitten täy­dennä alempana oleva vesieristysosio.