Asiakirjojen laatiminen juridisesti oikein 

Asiakirjapalvelu

Helsinki, Espoo ja Vantaa sekä Jyväskylä, Kuopio ja Pihtiputaan talousalue 

Tar­vit­setko apua asia­kirjan laa­ti­miseen? Tar­joamme asia­kir­ja­pal­velua esi­mer­kiksi kaup­pa­kirjan, lah­ja­kirjan, lain­huudon ja peru­kirjan laa­ti­mista varten. Tilaa­malla asia­kirjan SK-Isän­nöin­ti­pal­velun asian­tun­ti­joilta var­mistat, että se on laa­dittu juri­di­sesti oikein.

Kysy lisää asiakirjapalvelusta.

Kauppakirjan laatiminen

Kaup­pa­kir­jalla luo­vu­tetaan omaisuus saa­jalle raha­vas­ti­ketta vastaan. Useim­missa tapauk­sissa kau­pasta tulee laatia kaup­pa­kirja, jossa mää­ri­tellään kaikki kaupan ehdot. Jät­tä­mällä kaup­pa­kirjan laa­ti­misen asian­tun­tijan teh­tä­väksi var­mistat, että kaup­pa­kirja laa­ditaan asian­mu­kai­sesti ja omai­suuden siir­ty­minen vah­vis­tetaan yksiselitteisesti. 

Asian­tun­ti­jamme laa­tivat puo­lestasi lain­mu­kaisen kaup­pa­kirjan. Pal­veluun sisältyy asia­kirjan lisäksi jul­kisen kau­pan­vah­vis­tajan jär­jes­tä­minen kiin­teistön luo­vu­tukseen sekä asia­kirjan tai sopi­muksen läpi­käynti asiakkaan ja muiden osa­puolten kanssa yhdessä.

Vaihtokirjan laatiminen

Mikäli kaupan vas­tik­keena on muuta omai­suutta, kiinteää tai irtainta, sekä mah­dol­li­sesti väli­rahaa, tulee siitä laatia vaih­to­kirja. Asian­tun­ti­jamme aut­tavat sinua laa­timaan asia­kirjan, jolla omai­suuden vaihto vah­vis­tetaan lainmukaisesti. 

Lahjakirjan laatiminen

Lah­joi­tuk­sesta on syytä laatia lah­ja­kirja etenkin silloin, jos lah­joi­tukseen halutaan kytkeä eril­lisiä ehtoja tai lah­joitus koskee kiin­teistöä. Lah­ja­kirjan avulla toden­netaan siihen liit­tyvät ehdot ja lah­joitus kir­jataan saajan nimiin. Lah­ja­veroa mak­setaan, jos lah­joitus on 5000 euroa tai enemmän. Täl­lai­sissa tapauk­sissa on täy­tettävä lahjaveroilmoitus. 

Lainhuudot ja panttikirjat 

Kun kiinteä omaisuus vaihtaa omis­tajaa, täytyy uuden omis­tajan rekis­te­röidä omis­tusoi­keu­tensa hake­malla omai­suu­delle lain­huutoa Maan­mit­taus­lai­tok­selta 6 kk:n kuluessa kau­pasta. Myö­hässä tehty lain­huuto korottaa varain­siir­to­veroa. Ennen lain­huutoa tulee kiin­teistön ostajan itse laskea ja maksaa varain­siir­tovero. Asian­tun­ti­jamme aut­tavat sinua kai­kissa lain­huu­da­tukseen liit­tyvien asioiden hoitamisessa. 

Mikäli kiin­teistöä halutaan käyttää velan vakuutena, tulee kiin­teistö kiin­nittää eli antaa pan­tiksi velasta. Kiin­teistön kiin­nit­tä­minen mer­kitään lain­huuto- ja kiin­ni­tys­re­kis­teriin ja todis­tuk­seksi kiin­ni­tyk­sestä annetaan pant­ti­kirja. Autamme sinua mie­lel­lämme myös kai­kissa pant­ti­kirjaan ja kiin­ni­tykseen liit­ty­vissä asioissa. 

Perunkirjoitus ja perukirjapalvelu

Tar­joamme asiak­kail­lemme perun­kir­joi­tus­pal­velua asian­tun­te­vasti ja hie­no­va­rai­sesti. Perun­kir­joitus on tehtävä jokaisen Suo­messa kuolleen luon­nol­lisen hen­kilön kuo­leman jälkeen, ja perun­kir­joi­tuksen toi­mi­tus­vel­vol­lisuus on sillä kuo­lin­pesän osak­kaalla, jonka hoi­dossa vainajan jää­mistö on. Jos kuo­linpesä ei ole kenenkään hal­lussa, toi­mi­tus­vel­vol­lisuus lankeaa sille, jolle omai­suu­desta huo­leh­ti­minen olo­suh­teisiin katsoen lähinnä kuuluu. 

Perun­kir­joi­tusta varten laa­ditaan peru­kirja, josta käy ilmi kuo­lin­pesän tila, eli vainajan omaisuus ja velat. Peru­kirja toi­mi­tetaan Vero­hal­lin­nolle kuu­kauden kuluessa perun­kir­joi­tus­ti­lai­suu­desta ja se toimii kuo­lin­pesän veroilmoituksena. 

Perun­kir­joi­tus­ti­laisuus tulee jär­jestää kolmen kuu­kauden kuluessa kuo­le­masta. Toi­mi­tet­taessa peru­kirja tai sen tietoja myö­hässä voidaan joutua mak­samaan myö­häs­ty­mis­maksua tai veron­ko­ro­tusta. Jos perun­kir­joitus lai­min­lyödään, toi­mi­tus­vel­vol­li­selle kuo­lin­pesän osak­kaalle voi seurata hen­ki­lö­koh­tainen vel­ka­vastuu, jos pesä on velkainen. 

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!