Asunnon ostaminen 

Helsinki, Espoo ja Vantaa sekä Jyväskylä, Kuopio ja Pihtiputaan talousalue 

Oletko osta­massa ensia­suntoa tai etsitkö uutta kotia per­heellesi? SK-Isän­nöin­ti­pal­velun kokeneet kiin­teis­tön­vä­lit­täjät aut­tavat löy­tämään sinun toi­vei­siisi ja bud­jet­tiisi sopivan kodin. Jos löysit jo sinua kiin­nos­tavan kohteen, johon haluat päästä tutus­tumaan tar­kemmin, ota roh­keasti yhteyttä. Sovitaan sinulle yksi­tyis­näyttö koh­teeseen mah­dol­li­simman pian. 

Löydä unelmiesi asunto ostotoimeksiannolla

Tur­haut­taako tulok­seton asun­to­näy­töissä juok­se­minen ja väli­tys­si­vus­tojen selaa­minen? Toi­sinaan sopivan kodin löy­tä­minen ja asunnon osta­minen ilman kiin­teis­tön­vä­lit­täjän apua voi olla haas­tavaa. SK-Isän­nöin­ti­palvelu auttaa sinua löy­tämään unel­miesi kodin nopeammin ja vai­vat­to­mammin. Saat tietää koh­teista, joista et muuten kuulisi, säästyt itse vai­van­näöltä ja saat kokeneen kiin­teis­tön­vä­lit­täjän avuksi hintaneuvotteluihin

Haluatko kuulla lisää?

Kartoitamme toiveesi asunnon suhteen

Osto­toi­mek­sianto tar­koittaa, että etsimme sinulle toi­veitasi vas­taavan kodin puo­lestasi. Sinä voit mää­ri­tellä esi­mer­kiksi kohteen sijainnin, pal­velut, joita toivot alu­eelta, asunnon koon ja eri­tyis­piirteet sekä bud­jetin ja me etsimme kodin, joka vastaa toiveitasi. 

Etsimme kriteereihisi sopivia asuntoja puolestasi

Ilmoi­tamme sinulle, kun sopivia asuntoja löytyy, vaikka ne eivät olisi ehtineet vielä jul­kiseen myyntiin. Kaikkia myy­täviä koh­teita ei löydy myö­hem­minkään ver­kosta, mutta kaut­tamme saat tietää myös niin kut­su­tuista hil­jaisen myynnin kohteista. 

Sopivan kohteen löytyessä autamme hintaneuvotteluissa 

Kun sopiva asunto löytyy, kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jämme aut­tavat sinua hin­ta­neu­vot­te­luissa sekä huo­leh­tivat, että asun­to­kauppa tulee teh­dyksi lain mukai­sesti ja tar­vit­tavat asia­kirjat laa­ditaan asianmukaisesti.

Miksi tehdä ostotoimeksianto? 

Ostotoimeksianto on riskitön

Osto­toi­mek­sianto ei sido sinua asunnon osta­miseen, vaikka löy­täi­simme sinulle kri­teerisi täyt­tävän kohteen. Voit halu­tessasi jatkaa asunnon etsi­mistä myös itse ja sopivan kohteen löy­tyessä tehdä kaupat asun­nosta, vaikka osto­toi­mek­sianto olisi vielä voimassa 

Säästät omaa aikaa ja vaivaa 

Sinun ei tar­vitse käyttää aikaasi muun kiireen kes­kellä asun­toil­moi­tusten selaa­miseen tai asun­to­näyt­töjen sopi­miseen. Osto­toi­mek­sianto vapauttaa aikaasi ja voit tutustua vain kai­kista poten­ti­aa­li­simpiin koh­teisiin, jotka etsimme sinulle puolestasi. 

Saat tietää myytävistä asunnoista ennen muita

Osto­toi­mek­siannon ansiosta saat tietää myös koh­teista, jotka eivät ole vielä tulleet jul­kiseen myyntiin, jos myyjä esi­mer­kiksi vasta suun­nit­telee asunnon myy­mistä. Saat siis kuulla sinulle sopi­vista asun­noista ennen muita. 

Haluatko tutustua tällä hetkellä myynnissä oleviin kohteisiimme?