Asunnon irtisanominen

Vuo­kra­so­pi­muksen irti­sa­no­mi­saika on yksi kuu­kausi (irti­sa­no­mis­kuu­kautta seu­raava kalen­te­ri­kuu­kausi). Irti­sa­no­minen on toi­mi­tettava kir­jal­li­sesti. Vuo­kra­vastuun sel­vit­tä­mi­seksi avo-/ avio­puo­li­soiden tulee irti­sa­noessaan asunnon täyttää tiedot molempien osalta. Jos vain toisen tiedot on täy­tetty, irti­sa­noutuu sopimus vain hänen osaltaan.

Vuokralaisen tiedot

Asunnon tiedot

Allekirjoitukset

PP dot KK dot VVVV
PP dot KK dot VVVV

Vakuusmaksun palautus

Vakuus­maksu palau­tetaan asun­to­kat­sel­muksen, vuo­kra­saa­tavien tar­kis­tuksen ja avainten luo­vu­tuksen jälkeen.

Uudet yhteystiedot

Muuttajan muistilista

 • Asunnon irti­sa­no­minen kir­jal­li­sesti toi­mistoon (Kes­kustie 14, Pihtipudas)
 • Asunnon siivous
  • Jos vuo­kra­lainen jättää asunnon kokonaan tai osittain sii­voa­matta, las­ku­tamme sii­vouk­sesta vuokralaista
  • Sii­vouk­sessa on huo­mioitava kaikki huo­neiden pinnat lat­tiasta kattoon, sekä esim. hyl­lyjen, kaappien, uunin, lie­si­tuu­let­timen ja jää­kaapin sisäpinnat!
 • Asunnon kat­selmus kir­jataan lomak­keelle / säh­köi­selle alus­talle – isännöitsijä
 • Säh­kö­mit­tarin luke­minen – isännöitsijä
 • Vesi­mit­tarin / -mit­ta­reiden luke­minen – isännöitsijä
 • Avainten palautus isän­nöin­ti­toi­mistoon (Kes­kustie 14, Pihtipudas)
 • Vakuuden mah­dol­linen palautus
 • Muut­toil­moitus väes­tö­re­kis­teriin ja osoit­teen­muutos postiin