Oletko myymässä asuntoasi?

Asunnon myynti

PK-seudun sekä Jyväskylän, Kuopion ja Pihtiputaan talousalueet 

SK-Isän­nöin­ti­palvelu tekee asunnon myyn­nistä sinulle sujuvaa ja vai­va­tonta. Tar­joamme sinulle yksi­löl­listä ja hen­ki­lö­koh­taista kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­velua ja huo­leh­dimme puo­lestasi kai­kista asunnon myyntiin liit­ty­vistä asioista yli 20 vuoden koke­muk­sella. Haluamme myydä asuntosi nopeasti ja saada kodistasi parhaan mah­dol­lisen hinnan, sillä sii­tähän kiin­teis­tön­vä­li­tyk­sessä on kyse.

Haluatko kuulla lisää?

Näin myymme asuntosi

Asunnon myynnin seitsemän askelta.

Luotettava hinta-arvio

Selkeä toimeksiantosopimus

Myyvät markkinointimateriaalit

Suosituimmat myyntikanavat

Yksilölliset asuntoesittelyt

Onnistuneet asuntokaupat

Jatkoaika

Teemme sinulle hinta-arvion asunnon myyntiä varten

Har­kit­setko asuntosi myyntiä? Teetä asun­nostasi luo­tettava hinta-arvio SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lulla. Hinta-arvio ei sido sinua vielä mihinkään, mutta on ensim­mäinen askel kohti asunnon myyntiä. Teet­tä­mällä hinta-arvion saat tietää, milloin ja miten asuntosi kan­nattaa myydä.

Meillä saat kodistasi asian­tun­tevan hinta-arvion, jonka tekee aina LKV-päte­vyyden suo­rit­tanut, lail­lis­tettu kiin­teis­tön­vä­littäjä. Hinta-arviota varten tutus­tumme asun­toosi, otamme kat­ta­vasti huo­mioon asunnon ja talo­yhtiön kunnon sekä kohteen eri­tyis­piirteet, sijainnin ja alu­eella aiemmin toteu­tuneet kaupat. Hinnan arvioinnin jälkeen käymme yhdessä kanssasi läpi, mihin hinta-arvio perustuu.

Tar­vit­setko asunnon hinta-arvion vakuusarvion mää­rit­tä­mi­seksi
tai perin­nön­jakoa varten?

Arvioimme asunnon hinnan myös esi­mer­kiksi vakuusarvion mää­rit­tä­mi­seksi pan­keille tai perin­nön­jakoa varten.

Hinta-arvio tee­tetään aina asiakkaan tar­vit­se­massa laa­juu­dessa. Pan­keille vakuusarvon mää­rit­tä­mi­seksi riittää suppea arvio­kirja, jossa todetaan arvioitava kohde, muutama arvo­tekijä sekä kohteen käypä arvo. 

Tar­kempaa hinta-arviota varten laa­dimme laajan arvio­kirjan, jossa käydään yksi­tyis­koh­tai­sesti läpi arvo­te­kijät ja ympä­ristö sekä perus­tellaan laa­jemmin, mihin kiin­teistön käypä arvo perustuu.

Teemme sinulle hinta-arvion asunnon myyntiä varten

Har­kit­setko asuntosi myyntiä? Teetä asun­nostasi luo­tettava hinta-arvio SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lulla. Hinta-arvio ei sido sinua vielä mihinkään, mutta on ensim­mäinen askel kohti asunnon myyntiä. Teet­tä­mällä hinta-arvion saat tietää, milloin ja miten asuntosi kan­nattaa myydä.

Meillä saat kodistasi asian­tun­tevan hinta-arvion, jonka tekee aina LKV-päte­vyyden suo­rit­tanut, lail­lis­tettu kiin­teis­tön­vä­littäjä. Hinta-arviota varten tutus­tumme asun­toosi, otamme kat­ta­vasti huo­mioon asunnon ja talo­yhtiön kunnon sekä kohteen eri­tyis­piirteet, sijainnin ja alu­eella aiemmin toteu­tuneet kaupat. Hinnan arvioinnin jälkeen käymme yhdessä kanssasi läpi, mihin hinta-arvio perustuu.

Tar­vit­setko asunnon hinta-arvion vakuusarvion mää­rit­tä­mi­seksi
tai perin­nön­jakoa varten?

Arvioimme asunnon hinnan myös esi­mer­kiksi vakuusarvion mää­rit­tä­mi­seksi pan­keille tai perin­nön­jakoa varten.

Hinta-arvio tee­tetään aina asiakkaan tar­vit­se­massa laa­juu­dessa. Pan­keille vakuusarvon mää­rit­tä­mi­seksi riittää suppea arvio­kirja, jossa todetaan arvioitava kohde, muutama arvo­tekijä sekä kohteen käypä arvo. 

Tar­kempaa hinta-arviota varten laa­dimme laajan arvio­kirjan, jossa käydään yksi­tyis­koh­tai­sesti läpi arvo­te­kijät ja ympä­ristö sekä perus­tellaan laa­jemmin, mihin kiin­teistön käypä arvo perustuu.

Teemme kanssasi toimeksiantosopimuksen ja asunnon myynti voidaan aloittaa

Kun haluat aloittaa kotisi myynnin, teemme toi­mek­sian­to­so­pi­muksen, jossa sovimme kai­kista asunnon myyntiin liit­ty­vistä yksi­tyis­koh­dista, kuten toi­mek­siannon kes­tosta ja välityspalkkioista. 

Nyky­ai­kaisen säh­köisen jär­jes­telmän ansiosta toi­mek­sian­to­so­pi­muksen teke­minen on vai­va­tonta ja alle­kir­joitus onnistuu säh­köi­sesti pank­ki­tun­nuk­silla ajasta ja pai­kasta riip­pu­matta. Teemme asun­nostasi myyn­ti­suun­ni­telman ja sovimme, miten asuntoa läh­detään myymään.

Asunnon myynnissä käytämme korkealaatuisia markkinointimateriaaleja

Kun asunnon myyn­ti­toi­mek­sianto on tehty, voimme aloittaa kohteen mark­ki­noinnin. Kohteen kuvaa­mista varten, teemme valo­ku­vas­tai­laukset, jotta asunnon parhaat puolet pää­sevät esille myyntikuvissa.

Myyn­ti­toi­mek­siantoon sisältyy aina SK-Isän­nöin­ti­pal­velun ottamat laa­dukkaat myyn­ti­kuvat. Lisä­pal­veluna on saa­ta­villa myös ammat­ti­va­lo­ku­vaajan myyn­ti­kuvat sekä 3D-pohjakuvat.

Markkinoimme kohdettasi kaikissa suosituimmissa myyntikanavissa

Myyn­ti­ma­te­ri­aalin val­mis­tuttua jul­kai­semme koh­teesta yksi­löl­lisen myynti-ilmoi­tuksen suo­si­tuim­missa asunnon myyn­ti­ka­na­vissa, verkossa. 

Tavoit­taak­semme mah­dol­li­simman laajan yleisön ja poten­ti­aa­li­simmat osta­jaeh­dokkaat asun­nollesi mark­ki­noimme koh­detta Etuovi.comissa, Oiko­tiellä ja Torissa sekä omissa kanavissamme. 

Järjestämme myyntiesittelyt yksityisnäyttöinä

Jotta voi­simme taata kiin­nos­tu­neille osta­jaeh­dok­kaille hen­ki­lö­koh­taista pal­velua, esit­te­lemme asuntoa läh­tö­koh­tai­sesti aina yksityisnäytöillä. 

Onnis­tuneen asun­to­kaupan mah­dol­lis­ta­mi­seksi on tärkeää var­mistaa, että kiin­nos­tunut ostaja saa vas­taukset kaikkiin kysy­myk­siinsä, sillä onhan asun­to­kauppa myös osta­jalle yksi elämän mer­kit­tä­vim­mistä sijoituksista.

Myyjän toi­veiden ja myy­tävän kohteen tar­peiden mukaan voimme sovit­taessa jär­jestää asun­toe­sit­telyn myös yleisnäyttönä.

Huolehdimme kauppaneuvotteluista ja asuntokaupan järjestelyistä

Huo­leh­dimme yhtey­den­pi­dosta asun­nosta kiin­nos­tu­neisiin osta­jaeh­dok­kaisiin ja pidämme myös sinut ajan tasalla asunnon myyn­nistä. Kun kodillesi löytyy osta­jaeh­dok­kaita, otamme vastaan osto­tar­joukset ja toi­mimme apunasi ja asian­tun­ti­janasi koko kaup­pa­neu­vot­te­luiden ajan. 

Kun hyväksyt sopivan osto­tar­jouksen, hoi­damme kaikki asun­to­kaupan pape­rityöt ja käy­tännön jär­jes­telyt puo­lestasi siten, että kau­panteko on sinulle mah­dol­li­simman helppoa ja mukavaa. Jär­jes­tämme kaiken val­miiksi ja sovimme pank­kiajan kaup­pa­kir­jojen alle­kir­joit­ta­mista varten. 

Palvelemme sinua myös kaupanteon jälkeen

Pal­ve­lemme sinua myös asun­to­kaup­pojen jälkeen. Mikäli sinulla on kysyt­tävää esi­mer­kiksi vero­tukseen liit­ty­vistä asioista tai mistä tahansa muusta vanhan asuntosi myyntiin liit­ty­västä asiasta, autamme sinua mielellämme. 

Olipa kau­pan­teosta kulunut kaksi viikkoa tai kaksi vuotta, voit ottaa meihin roh­keasti yhteyttä.

Kiinteistönvälittäjämme mukana elämäsi kaupoissa

Sinun ei tar­vitse huo­lehtia asuntosi myyn­nistä, se on meidän työtämme. 

SK Isän­nöin­ti­pal­velun asian­tun­tevat kiin­teis­tön­vä­lit­täjät pal­ve­levat asiak­kaitaan asunnon myyn­nissä Hel­sin­gissä, Espoossa, Van­taalla ja muualla pää­kau­pun­ki­seu­dulla sekä Jyväs­ky­lässä, Kuo­piossa ja Pih­ti­putaan talousalueella. 

Väli­tämme myyn­ti­toi­mek­sian­toina asunto-osakkeet, asuin­kiin­teistöt, loma-asunnot, lii­ke­huo­neistot ja -kiin­teistöt, tontit, maa- ja met­sä­tilat sekä määräalat.

Miksi valita meidät kiinteistönvälittäjäksi

Paras mahdollinen hinta 

Yli 20 vuoden kokemus alalta ja kym­meniä myytyjä asuntoa vuo­sittain takaavat asian­tun­tevan hinta-arvion ja myynnin par­haalla mah­dol­li­sella lopputuloksella. 

Huippuosaavat kiinteistönvälittäjät 

Meillä asioi­dessasi saat käyt­töösi koke­neiden ja ammat­ti­tai­toisten kiin­teis­tön­vä­lit­täjien osaa­misen. Teemme asun­to­kauppaa raik­kaalla otteella ja oikealla asen­teella. Uskomme, että meillä voisi olla annet­tavaa myös sinun koh­teesi myyntiin. 

Läpinäkyvä toiminta ja kilpailukykyiset välityspalkkiot 

Meillä on vahva luotto omaan teke­mi­seemme ja toi­vomme, että niin sinul­lakin.  Haluamme olla luot­ta­muksesi arvoisia myös jat­kossa ja siksi sat­saamme avoimeen, läpi­nä­kyvään toi­mintaan sekä väli­tys­palk­kioiden kil­pai­lu­ky­kyiseen hinnoitteluun. 

Asiakaslähtöinen palvelu 

Jokainen kohde ja asiakas on oman­lai­sensa. Yksi asia kui­tenkin yhdistää, tar­joamme aina asia­kas­läh­töistä, jous­tavaa pal­velua, jotta asunnon myy­minen olisi sinulle mah­dol­li­simman vaivatonta. 

Kattava näkyvyys kohteellesi 

Kattava näkyvyys luo edel­ly­tykset nopealle asun­to­kau­palle. Me mark­ki­noimme koh­dettasi kai­kissa suo­si­tuim­missa kana­vissa: Etuovi.comissa, Torissa sekä Oikotiellä. 

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!