Etsitkö vuokrakotia tai haluatko laittaa asuntosi vuokralle?

Asunnon vuokraaminen

Helsinki, Espoo ja Vantaa sekä Jyväskylä, Kuopio ja Pihtiputaan talousalue 

Haluatko saada parhaan tuoton sijoi­tuk­sellesi ja löytää luo­tet­tavan vuo­kra­laisen sijoi­tus­koh­tee­seesi? SK-Isän­nöin­ti­pal­velun asian­tun­tevat kiin­teis­tön­vä­lit­täjät hoi­tavat asunnon vuo­kraa­misen alusta loppuun saakka puo­lestasi. Vuo­kra­vä­litys on tur­val­linen tapa löytää sopivat, pit­kä­ai­kaiset vuo­kra­laiset esi­mer­kiksi sijoi­tusa­suntoon sekä saada paras mah­dol­linen vuo­kra­hinta, jolla ker­ryttää omaisuutta. 

Haluatko kuulla lisää?

Etsinnässä vuokra-asunto Helsingistä, Espoosta, Vantaalta tai muualta pääkaupunkiseudulta – Jyväskylästä, Kuopiosta tai Pihtiputaalta?

SK-Isän­nöin­ti­palvelu välittää vuo­kra­koh­teita ympäri Suomen. Asunnon vuo­kraa­minen meidän kaut­tamme on helppoa, nopeaa ja turvallista.

Tutustu väli­tet­täviin koh­tei­siimme ja löydä unelmien vuokrakoti

Kohteen arviointi ja vuokrahinnoittelu

Vuo­kra­vä­litys aloi­tetaan aina vuo­kra­kohteen kunnon arvioin­nilla. Autamme sinua hin­noit­te­lemaan kohteen niin, että saat parhaan mah­dol­lisen vuo­kra­hinnan asun­nostasi ja löydät sopivat vuo­kra­laiset nopeasti. 

Vuokrakohteen markkinointi ja asunnon esittely

Laa­dimme vuo­kra­koh­teesta laa­duk­kailla kuvilla varus­tetun asun­toil­moi­tuksen ja mark­ki­noimme koh­detta suo­si­tuim­milla väli­tys­si­vus­toilla; Vuo­krao­vessa, Oiko­tiellä, Torissa sekä omissa kana­vis­samme. Jär­jes­tämme asun­toe­sit­telyt koh­teesta kiin­nos­tu­neille vuo­kra­lai­sille puolestasi. 

Sopivien vuokralaisten kartoittaminen

Poten­ti­aa­listen vuo­kra­laisten löy­tyessä haas­tat­te­lemme ehdokkaat ja tar­kas­tamme heidän taus­tansa sekä tulo- ja luot­to­tie­tonsa. Lopul­lisen pää­töksen sopi­vista vuo­kra­lai­sista teet sinä. 

Vuokrasopimuksen laatiminen ja vuokravalvonta

Sopivien vuo­kra­laisten löy­tyessä laa­dimme vuo­kra­so­pi­muksen ja huo­leh­dimme tar­vit­taessa avain­ten­luo­vu­tuk­sesta. Sopi­muksen mukaan voimme myös huo­lehtia vuo­kran­val­von­nasta koko vuo­kra­suhteen ajan. 

Vuokraisinko itse vai käyttäisin kiinteistönvälittäjää? 

Asunto vuokralle nopeasti 

Kokenut kiin­teis­tön­vä­littäjä osaa arvioida asunnon todel­lisen vuo­kra­tason luo­tet­ta­vasti niin, että sopiva vuo­kra­lainen löytyy nopeammin. Kiin­teis­tön­vä­lit­täjän käyt­tä­minen vuo­kra­vä­li­tyk­sessä voi kas­vattaa asun­nosta kiin­nos­tu­neiden määrää, sillä se kertoo yleensä siitä, että vuo­kra­vä­li­tyk­sessä nou­da­tetaan hyvää välitystapaa. 

Luotettavat vuokralaiset asuntoosi

Vuo­kra­vä­li­tyk­sessä kiin­teis­tön­vä­littäjä tutkii vuo­kra­laisten taustat, mah­dol­liset suo­si­tukset ja mak­su­kyvyn var­mis­taakseen, että saat koh­tee­seesi luo­tet­tavan, pit­kä­ai­kaisen vuo­kra­laisen, joka pitää hyvää huolta omaisuudestasi. 

Asunto vuokralle asianmukaisesti

Vuo­kra­so­pimus tulee aina laatia kir­jal­li­sesti. Kiin­teis­tön­vä­littäjä huo­lehtii, että vuo­kra­suhteen tärkein asia­kirja, vuo­kra­so­pimus tulee teh­dyksi lain, sää­dösten ja kaikkien osa­puolten etujen mukaisesti. 

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!