Neuvontaa yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin ja kestäviä ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen

Yritysapua ja -neuvontaa

Helsinki, Espoo ja Vantaa sekä Jyväskylä, Kuopio ja Pihtiputaan talousalue

Oletko osta­massa yri­tystä? Onko edessä yri­tyksen suku­pol­ven­vaihdos? Tai kai­paatko ulko­puo­listen asian­tun­ti­joiden apua lii­ke­toi­minnan kehit­tä­miseen, pal­ve­luiden kon­sep­tointiin tai myynnin vauh­dit­ta­miseen? SK-Isän­nöin­ti­pal­velun asian­tun­ti­joiden avulla voit ylittää yri­tyksesi elin­kaaren ris­teys­kohdat tur­val­li­sesti ja löytää rat­kaisuja kehi­tyksen tiellä oleviin haas­teisiin. Yhdessä kat­tavan yhteis­työ­ver­kos­tomme kanssa tar­joamme tukea ja neu­vontaa kai­kissa yri­tyksen elin­kaaren vaiheissa.

Haluatko kuulla lisää?

Yrityksen omistajanvaihdos, yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset 

Yri­tyksen omis­ta­jan­vaih­dokset ovat haas­tavia pro­sesseja, joihin liittyy aina moni­mut­kaisia vero­tuk­sel­lisia ja juri­disia seikkoja. SK-Isän­nöin­ti­pal­velun asian­tun­ti­joiden avulla voit var­mistaa, että siirtymä tapahtuu juri­di­sesti oikein. 

Olemme eri­kois­tuneet yri­tys­kaup­pojen, yri­tysten suku­pol­ven­vaih­dosten ja omis­ta­jan­vaih­dosten läpi­vie­miseen tur­val­li­sesti ja ammattitaitoisesti. 

Tar­joamme asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita esi­mer­kiksi sopi­musten ja kaup­pa­kir­jojen laa­ti­miseen, vero­suun­nit­teluun ja yri­tys­kaup­pojen käy­tännön asioiden jär­jes­tä­miseen sekä omis­ta­jan­vaih­doksen osa­puolten vel­vol­li­suuk­sista sopimiseen. 

Yritysvälitys

Haluai­sitko ryhtyä jat­ka­jaksi toi­mivaan yri­tykseen tai etsitkö yri­tys­toi­min­nallesi jat­kajaa? Olemme eri­kois­tuneet eri toi­mia­lojen yri­tys­vä­li­tykseen ja autamme sinua tekemään fiksut yrityskaupat. 

Kokeneet yri­tys­vä­lit­tä­jämme etsivät sinulle kri­tee­reidesi mukaisen jat­ket­tavan yri­tyksen tai osaavan jat­kajan sinun yri­tyk­sellesi. Autamme sinua yri­tyksen arvon ja rea­lis­tisen kaup­pa­hinnan mää­rit­tä­mi­sessä siten, että yri­tys­kaupat syn­tyvät par­haaseen mah­dol­liseen hintaan. 

Yri­tys­vä­litys voidaan toteuttaa joko kai­kessa hil­jai­suu­dessa tai jul­ki­sesti, asiakkaan toi­veiden mukaan.

Yrityksen kehitysprojekti

Tar­vit­setko apua yri­tyksen myynnin vauh­dit­ta­miseen? Onko tuo­tannon ohjauk­sessa haas­teita? Tai ehkä nykyinen resurssien hal­linta ei tue yri­tyksen lii­ke­toi­min­nal­lisia tavoitteita? 

Tar­joamme rää­tä­löityjä asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita yri­tysten lii­ke­toi­minnan kehit­tä­miseen ja muu­tos­pro­sessien läpi­vie­miseen vuo­si­kym­menten kokemuksella. 

Asian­tun­ti­joil­lamme on moni­puo­lista osaa­mista useilta eri aloilta, ja tar­vit­taessa käy­tämme ulko­puo­lisia asian­tun­ti­joita löy­tääk­semme rat­kaisut juuri sinun yri­tyksesi haasteisiin.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!