Kokonaisvaltaista huolenpitoa taloyhtiöille

Isännöinti

PK-seudun sekä Jyväskylän, Kuopion ja Pihtiputaan talousalueet 

Täyden pal­velun SK-Isän­nöinti tarjoaa talo­yh­tiöille nyky­ai­kaista isän­nöin­ti­pal­velua yli 30 vuoden koke­muk­sella. Huo­leh­dimme talo­yh­tiöistä, kodeista ja asuk­kaista, sillä sii­tähän isän­nöin­nissä on kyse. Teh­tä­vä­nämme on hel­pottaa talo­yhtiön arkea hal­lin­noi­malla yhtiön juok­sevia asioita sekä var­mistaa talo­yhtiön arvon säi­ly­minen nyt ja tulevaisuudessa.

Haluatko kuulla lisää?

Mitkä ovat isännöitsijän tehtävät?

SK-Isän­nöinnin teh­täviin kuu­luvat hal­lin­nol­liset, talou­del­liset ja tek­niset teh­tävät. Hoi­damme talo­yhtiön juok­sevaa hal­lintoa ja var­mis­tamme, että talo­yhtiön asiat sujuvat lain­mu­kai­sesti, huo­leh­dimme yhtiön raha­lii­ken­teestä ja suun­nit­te­lemme tar­vit­tavat remontit ja kiin­teis­tön­hoidon, sekä toi­mimme asian­tun­tijana hallitukselle. 

Isännöintipalvelut

Taloyhtiön hallinnolliset tehtävät

Isän­nöit­sijänä huo­leh­dimme talo­yhtiön hal­lin­nol­li­sista teh­tä­vistä hal­li­tuksen antamien mää­räysten ja asiakkaan etujen mukai­sesti. Hal­lin­noimme yhdessä hal­li­tuksen kanssa sekä talo­yhtiön nor­maalia arkea että haas­ta­vampia hank­keita. Teh­tä­vä­nämme on var­mistaa, että talo­yhtiön pää­tökset tehdään lain­mu­kai­sesti ja toteu­tetaan asianmukaisesti. 

Huo­leh­dimme esi­mer­kiksi hal­li­tuksen kokousten ja yhtiö­ko­kousten jär­jes­tä­mi­sestä, sekä val­mis­te­lemme, laa­dimme ja val­vomme kiin­teistön sopi­mus­asioita. Isän­nöin­tiimme kuuluu myös muita hal­lin­nol­lisia teh­täviä, kuten asia­kir­jojen säi­lyt­tä­minen, osa­ke­luet­telon yllä­pi­tä­minen, vahin­ko­ta­pah­tumiin liit­tyvien asioiden hoi­ta­minen ja isän­nöit­si­jän­to­dis­tuksen laatiminen.

Taloyhtiön talouden hoito

Me huo­leh­dimme talo­yhtiön talous- ja toi­min­ta­suun­nit­te­lusta sekä talous­arvion laa­ti­mi­sesta ja seu­ran­nasta. Isän­nöit­sijänä huo­leh­dimme myös talo­yhtiön mak­su­val­miu­desta sekä raha­lii­ken­teestä ja autamme talo­yh­tiötä tekemään kes­täviä, pitkän aika­välin pää­töksiä var­mistaen että kus­tan­nukset pysyvät maltillisina. 
Isän­nöit­sijänä vas­taamme esi­mer­kiksi las­kujen mak­sa­mi­sesta ajallaan sekä lai­nojen hoi­dosta. Isän­nöin­tiimme kuuluu myös vas­ti­ke­val­vonta, kir­jan­pidon hoi­ta­minen, tilin­pää­töksen laa­ti­minen sekä vero­vi­ran­omai­sille teh­tävät ilmoitukset.

Kiinteistön teknisen kunnon ylläpitäminen

Me huo­leh­dimme myös talo­yhtiön tek­ni­sestä isän­nöin­nistä. Koor­di­noimme kiin­teis­tön­hoitoon liit­tyviä teh­täviä ja vas­taamme esi­mer­kiksi kun­to­tut­ki­musten teet­tä­mi­sestä, kun­nos­sa­pi­to­suun­ni­telmien laa­ti­mi­sesta sekä kor­jaus­hank­keiden ja muu­tos­töiden valvonnasta. 
Tek­nisenä isän­nöit­sijänä huo­leh­dimme kiin­teistön yllä­pi­dosta proak­tii­vi­sesti koko sen elin­kaaren ajan ja var­mis­tamme, että talo­yhtiön käy­tössä on aina paras mah­dol­linen osaa­minen ja asian­tun­temus eri aloilta.

Miksi SK-Isännöinti?

Sujuvampi arki ja turvatumpi tulevaisuus

Asunto-osake on yksi elämän mer­kit­tä­vim­mistä sijoi­tuk­sista ja siksi on tärkeää, että talo­yhtiön isän­nöinti on osaa­vissa käsissä. Me uskomme, että isän­nöinti on muu­takin kuin talouden hal­lintaa ja kir­jan­pitoa. Meille se tar­koittaa yhtiön etujen val­vo­mista sekä avainta suju­vampaan arkeen ja tur­va­tumpaan tulevaisuuteen. 

Paras osaaminen ja monipuolinen asiantuntijuus

Kat­tavat pal­velut ja asia­kas­läh­töinen, täysin läpi­näkyvä toi­minta ovat perusta SK-isän­nöinnin pit­käi­käi­sille asia­kas­suh­teille. Vuo­si­kym­menten kokemus, jatkuva kou­lut­tau­tu­minen sekä laaja eri alojen asian­tun­temus ja yhteis­työ­ver­kosto takaavat isän­nöin­ti­pal­ve­lumme korkean laadun ja kil­pai­lu­ky­kyisen hinnoittelun. 

Monipuolista palvelua ja nykyaikaista isännöintiä

Nyky­ai­kai­silla isän­nöin­ti­pal­ve­luilla, kuten etä­ko­kouk­silla ja säh­köi­sellä asioin­nilla, pys­tymme var­mis­tamaan asiak­kail­lemme ajan­ta­saisen isän­nöinnin myös pai­kasta ja ajasta riip­pu­matta. Emme ole ulkois­taneet pal­ve­lui­tamme, vaan kaikki talo­yhtiön asiat hoi­tuvat jou­he­vasti saman katon alla ja teitä pal­ve­levat aina samat luo­tet­tavat asiantuntijat. 

Kenelle SK-Isännöinti soveltuu?

SK-Isän­nöinti on eri­kois­tunut pienten ja kes­ki­suurten, alle 30 asunnon talo­yh­tiöiden isän­nöintiin. Tar­joamme isän­nöin­ti­pal­ve­lui­tamme talo­yh­tiöille Hel­sin­gissä, Espoossa, Van­taalla ja muualla pää­kau­pun­ki­seu­dulla sekä Jyväs­ky­lässä, Kuo­piossa ja koti­seu­dul­lamme Pih­ti­putaan talous­a­lu­eella ympäryskuntineen.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!