24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331

Lomakkeet

Muutostyöhakemus

  • Ilmoi­tus­vel­vol­li­suus kos­kee lähes kaik­kia mui­ta osak­kaan suo­rit­ta­mia töi­tä pait­si maa­laus- ja tape­toin­ti­töi­tä. Osak­kaan ilmoi­tuk­sen tulee sisäl­tää selos­tus aio­tus­ta työs­tä ja tulee olla sisäl­löl­tään sel­lai­nen, että isän­nöit­si­jä tai hal­li­tus pys­tyy ilmoi­tuk­sen perus­teel­la arvioi­maan toteu­tet­ta­van työn vai­ku­tuk­sia yhtiön kun­nos­sa­pi­to­vas­tuul­la ole­viin raken­nuk­sen tai kiin­teis­tön osiin tai kiin­teis­tön ulko­nä­köön. Ilmoi­tus­ta täy­den­ne­tään tar­vit­ta­vil­la liit­teil­lä kuten suun­ni­tel­mil­la, työ­ta­pa­se­los­tuk­sil­la ja piir­rus­tuk­sil­la. Remon­tin teki­jä huo­leh­tii yleis­ten tilo­jen suo­jauk­ses­ta ja siis­ti­mi­ses­tä sekä jät­tei­den kul­je­tuk­ses­ta kaa­to­pai­kal­le. Lat­tia­mat­to­jen ja pin­noit­tei­den ker­rok­sel­li­suut­ta tulee vält­tää. Keit­tiön lat­tia tulee aina pur­kaa beto­ni­pin­nal­le ja jää­kaa­pin ja tis­ki­ko­neen aluset tar­kis­taa. Ilmas­toin­ti­vent­tii­lei­tä ei saa peit­tää. Mär­kä­ti­lois­sa pis­to­rasiat tulee olla vika­vir­ta­suo­jat­tu­ja. Lie­si­tuu­le­tin­ta ei saa kyt­keä ilmas­toin­ti­ka­na­viin. Vesie­ris­teet ja keit­tiön vie­mä­ri- ja put­ki­lii­tok­set tar­kas­te­taan yhtiön toi­mes­ta. Talo­yh­tiön hal­li­tuk­sel­la on oikeus ja vel­vol­li­suus käsi­tel­lä tar­vit­taes­sa remont­tia kokouk­ses­saan ja aset­taa tar­vit­taes­sa työl­le ulko­puo­li­nen val­vo­ja. Kus­tan­nuk­set näis­tä kuu­luu osak­kaal­le. Työt tulee teh­dä naa­pu­rit huo­mioi­den, pää­osin arki­sin ja päi­vä­sai­kaan. Melui­sis­ta töis­tä on tie­do­tet­ta­va talon mui­ta asuk­kai­ta. Kai­kes­sa kor­jauk­ses­sa tulee nou­dat­taa hyvää raken­nus­ta­paa, tavoit­tee­na laa­du­kas lopputulos.
  • Date For­mat: DD dot MM dot YYYY
  • Date For­mat: DD dot MM dot YYYY
  • Valit­se, ovat­ko kysees­sä raken­nus­tek­ni­set työt, LVI-työt vai säh­kö­työt tai sit­ten täy­den­nä alem­pa­na ole­va vesieristysosio.
24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331