Asiakirjapalvelut

Kauppa- ja lahjakirjat

Pal­ve­luun kuu­luu itse asia­kir­ja asiak­kaan toi­vo­min ehdoin, kiin­teis­tön luo­vu­tuk­sis­sa jär­jes­täm­me jul­ki­sen kau­pan­vah­vis­ta­jan, sekä asiakirjan/sopimuksen läpi­käyn­ti asiak­kaan ja mui­den osa­puol­ten kans­sa yhdessä.

Lainhuudot

Kiin­teän omai­suu­den omis­ta­jan vaih­tues­sa täy­tyy uuden omis­ta­jan hakea omai­suu­del­le lain­huu­toa 6kk kulues­sa saan­nos­ta. Haem­me lain­huu­don puolestasi!

Kun kiin­te­ää omai­suut­ta käy­te­tään lai­nan vakuu­te­na tar­vi­taan kiin­ni­tyk­siä ja sii­hen liit­ty­vää pant­ti­kir­jaa/-kir­jo­ja. Haem­me nämä puo­les­ta­si tar­peen mukaan!

Perunkirjat

Jokai­sen Suo­mes­sa kuol­leen luon­nol­li­sen hen­ki­lön kuo­le­man jäl­keen on toi­mi­tet­ta­va perun­kir­joi­tus, jos­ta sää­de­tään perin­tö­kaa­res­sa. Perun­kir­joi­tus­ta var­ten laa­di­taan peru­kir­ja, johon luet­te­loi­daan pesän varat ja velat. Peru­kir­ja toi­mi­te­taan vero­toi­mis­toon ja se toi­mii kuo­lin­pe­sän veroilmoituksena

Hen­ki­lön kuol­tua hänen omai­suu­ten­sa jae­taan laki­mää­räi­sen peri­mys­jär­jes­tyk­sen mukaan. Tätä voi muut­taa teke­mäl­lä elin­ai­ka­naan tes­ta­men­tin, joka on ainoa kei­no vai­kut­taa omai­suu­ten­sa jakaan­tu­mi­seen kuo­le­man jälkeen.

Perun­kir­joi­tus täy­tyy toi­mit­taa jokai­sen Suo­mes­sa asu­neen hen­ki­lön kuo­le­man jäl­keen. Toi­mi­tus­vel­vol­li­suus on sil­lä kuo­lin­pe­sän osak­kaal­la, jon­ka hoi­dos­sa vain­ajan jää­mis­tö on. Jos pesä ei ole kenen­kään hal­lus­sa, perun­kir­joi­tuk­sen toi­mi­tus­vel­vol­li­suus on sil­lä, jol­le omai­suu­des­ta huo­leh­ti­mi­nen olo­suh­tei­siin kat­soen lähin­nä kuu­luu. Perun­kir­joi­tus on toi­mi­tet­ta­va kol­men kuu­kau­den kulues­sa kuo­le­mas­ta. Perun­kir­joi­tuk­sen lai­min­lyön­nis­tä voi seu­ra­ta hen­ki­lö­koh­tai­nen vel­ka­vas­tuu pesän osak­kaal­le, jos pesä on velkainen.

 Teem­me perun­kir­joi­tuk­set huo­lel­la ja ammattitaidolla.