24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331

Asiakirjapalvelut

Kauppa- ja lahjakirjat

SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lu laa­tii puo­les­ta­si lain­mu­kai­set kaup­pa- ja lah­ja­kir­jat. Kaup­pa­kir­jal­la luo­vu­te­taan omai­suus saa­jal­le raha­vas­ti­ket­ta vas­taan, ja useim­mis­sa tapauk­sis­sa kau­pas­ta tulee laa­tia kaup­pa­kir­ja, jos­sa mää­ri­tel­lään kaik­ki kau­pan ehdot. Jät­tä­mäl­lä kaup­pa­kir­jan laa­ti­mi­sen asian­tun­ti­jan teh­tä­väk­si var­mis­tat, että kaup­pa­kir­ja laa­di­taan asian­mu­kai­ses­ti ja omai­suu­den siir­ty­mi­nen vah­vis­te­taan yksiselitteisesti.

Lah­joi­tuk­ses­ta on syy­tä laa­tia lah­ja­kir­ja eten­kin sil­loin, jos lah­joi­tuk­seen halu­taan kyt­keä eril­li­siä ehto­ja tai lah­joi­tus kos­kee kiin­teis­töä. Lah­ja­kir­jan avul­la toden­ne­taan sii­hen liit­ty­vät ehdot ja lah­joi­tus kir­ja­taan saa­jan nimiin. Lah­ja­ve­roa mak­se­taan, jos lah­joi­tus on 5000 euroa tai enem­män. Täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa on täy­tet­tä­vä lahjaveroilmoitus.

SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lun kaup­pa- tai lah­ja­kir­jo­ja kos­ke­viin pal­ve­lui­hin kuu­luu itse asia­kir­ja asiak­kaan toi­vo­min ehdoin, jul­ki­sen kau­pan­vah­vis­ta­jan jär­jes­tä­mi­nen kiin­teis­tön luo­vu­tuk­seen sekä asia­kir­jan tai sopi­muk­sen läpi­käyn­ti asiak­kaan ja mui­den osa­puol­ten kans­sa yhdessä.

Lainhuudot

Kun kiin­teä omai­suus vaih­taa omis­ta­jaa, täy­tyy uuden omis­ta­jan rekis­te­röi­dä omis­tusoi­keu­ten­sa hake­mal­la omai­suu­del­le lain­huu­toa Maan­mit­taus­lai­tok­sel­ta 6 kk:n kulues­sa kau­pas­ta. Ennen lain­huu­toa tulee kiin­teis­tön osta­jan itse las­kea ja mak­saa varain­siir­to­ve­ro. Myö­häs­sä teh­ty lain­huu­to korot­taa varain­siir­to­ve­roa. SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lu aut­taa sinua lain­huu­da­tuk­seen liit­ty­vien asioi­den hoitamisessa.

Jos kiin­teis­töä halu­taan käyt­tää velan vakuu­te­na, tulee kiin­teis­tö kiin­nit­tää eli antaa pan­tik­si velas­ta. Kiin­teis­tön kiin­nit­tä­mi­nen mer­ki­tään lain­huu­to- ja kiin­ni­tys­re­kis­te­riin, ja todis­tuk­sek­si kiin­ni­tyk­ses­tä anne­taan pant­ti­kir­ja. Autam­me sinua myös pant­ti­kir­jaan ja kiin­ni­tyk­seen liit­ty­vis­sä asioissa.

Perunkirjoitus- ja perukirjapalvelu

SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lu hoi­taa perun­kir­joi­tuk­set ja peru­kir­jan laa­din­nan asian­tun­te­vas­ti ja hie­no­va­rai­ses­ti. Perun­kir­joi­tus on teh­tä­vä jokai­sen Suo­mes­sa kuol­leen luon­nol­li­sen hen­ki­lön kuo­le­man jäl­keen. Perun­kir­joi­tus­ti­lai­suus tulee jär­jes­tää 3 kuu­kau­den kulues­sa kuolemasta.

Perun­kir­joi­tus­ta var­ten täy­tyy laa­tia peru­kir­ja, jos­ta käy ilmi kuo­lin­pe­sän tila, eli vain­ajan omai­suus ja velat. Peru­kir­ja toi­mi­te­taan Vero­hal­lin­nol­le kuu­kau­den kulues­sa perun­kir­joi­tus­ti­lai­suu­des­ta, ja asia­kir­ja toi­mii kuo­lin­pe­sän veroilmoituksena.

Vältä ongelmia hoitamalla perunkirjoitus ajallaan

Perun­kir­joi­tuk­sen toi­mi­tus­vel­vol­li­suus on sil­lä kuo­lin­pe­sän osak­kaal­la, jon­ka hoi­dos­sa vain­ajan jää­mis­tö on. Jos kuo­lin­pe­sä ei ole kenen­kään hal­lus­sa, toi­mi­tus­vel­vol­li­suus lan­ke­aa sil­le, jol­le omai­suu­des­ta huo­leh­ti­mi­nen olo­suh­tei­siin kat­soen lähin­nä kuuluu.

Perun­kir­joi­tus on toi­mi­tet­ta­va kol­men kuu­kau­den kulues­sa kuo­le­mas­ta. Toi­mi­tet­taes­sa peru­kir­ja tai sen tie­to­ja myö­häs­sä voi­daan jou­tua mak­sa­maan myö­häs­ty­mis­mak­sua tai veron­ko­ro­tus­ta. Jos perun­kir­joi­tus lai­min­lyö­dään, toi­mi­tus­vel­vol­li­sel­le kuo­lin­pe­sän osak­kaal­le voi seu­ra­ta hen­ki­lö­koh­tai­nen vel­ka­vas­tuu, jos pesä on velkainen.

24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331