24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331

Asiakirjapalvelut

Kauppa- ja lahjakirjat

Meil­tä saat tar­vit­se­ma­si kaup­pa- ja lah­ja­kir­jat käte­väs­ti. Pal­ve­luun kuu­luu itse asia­kir­ja asiak­kaan toi­vo­min ehdoin, jul­ki­sen kau­pan­vah­vis­ta­jan jär­jes­tä­mi­nen kiin­teis­tön luo­vu­tuk­seen sekä asia­kir­jan tai sopi­muk­sen läpi­käyn­ti asiak­kaan ja mui­den osa­puol­ten kans­sa yhdes­sä.

Lainhuudot

Kun kiin­teä omai­suus vaih­taa omis­ta­jaa, täy­tyy uuden omis­ta­jan hakea omai­suu­del­le lain­huu­toa 6kk kulues­sa. Me pidäm­me huo­len, että lain­huu­to hoi­tuu kaik­kien tai­teen sään­tö­jen mukaan.

Jos taas omai­suut­ta halu­taan käyt­tää lai­nan vakuu­te­na, tar­vi­taan kiin­ni­tyk­siä ja nii­hin liit­ty­vät pant­ti­kir­jat. Han­kim­me nämä­kin puo­les­ta­si.

Perunkirjoitus- ja perukirjapalvelu

SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lu hoi­taa perun­kir­joi­tuk­set ja peru­kir­jan laa­din­nan asian­tun­te­vas­ti ja hie­no­va­rai­ses­ti. Perun­kir­joi­tus on teh­tä­vä jokai­sen Suo­mes­sa kuol­leen luon­nol­li­sen hen­ki­lön kuo­le­man jäl­keen. Perun­kir­joi­tus­ta var­ten täy­tyy laa­tia peru­kir­ja, johon luet­te­loi­daan kuo­lin­pe­sän varat ja velat. Peru­kir­ja toi­mi­te­taan vero­toi­mis­toon ja se toi­mii kuo­lin­pe­sän veroil­moi­tuk­se­na.

Vältä ongelmia hoitamalla perunkirjoitus ajallaan

Perun­kir­joi­tuk­sen toi­mi­tus­vel­vol­li­suus on sil­lä kuo­lin­pe­sän osak­kaal­la, jon­ka hoi­dos­sa vain­ajan jää­mis­tö on. Jos kuo­lin­pe­sä ei ole kenen­kään hal­lus­sa, toi­mi­tus­vel­vol­li­suus lan­ke­aa sil­le, jol­le omai­suu­des­ta huo­leh­ti­mi­nen olo­suh­tei­siin kat­soen lähin­nä kuu­luu. Perun­kir­joi­tus on toi­mi­tet­ta­va kol­men kuu­kau­den kulues­sa kuo­le­mas­ta. Jos perun­kir­joi­tus lai­min­lyö­dään, toi­mi­tus­vel­vol­li­sel­le kuo­lin­pe­sän osak­kaal­le voi seu­ra­ta hen­ki­lö­koh­tai­nen vel­ka­vas­tuu, jos pesä on vel­kai­nen.

24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331