24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331

Isännöintipalvelu

Isännöintipalveluita Pihtiputaan, Jyväskylän, Saarijärven ja Viitasaaren alueella

SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lu on alan­sa luo­tet­ta­va ammat­ti­lai­nen, jol­la on yli 30 vuo­den koke­mus isän­nöin­nis­tä. Pal­ve­lem­me talo­yh­tiöi­tä kat­ta­vas­ti Pih­ti­pu­taan, Jyväs­ky­län, Saa­ri­jär­ven ja Vii­ta­saa­ren alu­eel­la. Isän­nöit­si­jä­toi­mis­to­na vas­taam­me talo­yh­tiön juok­se­vas­ta hal­lin­nos­ta, kuten talou­den suun­nit­te­lus­ta, hal­li­tus- ja yhtiö­ko­kouk­sis­ta, kiin­teis­tön hoi­dos­ta, kir­jan­pi­dos­ta ja eri­lai­sis­ta asu­mi­sen palveluista.

Millaisia palveluita SK-Isännöinti pitää sisällään?

N

Taloyhtiön hallinto

SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lu huo­leh­tii talo­yh­tiön hal­lin­nol­li­sis­ta asiois­ta, kuten hal­li­tus- ja yhtiökokouksista.

N

Talous

Isän­nöit­si­jä vas­taa talo­yh­tiön kir­jan­pi­dos­ta ja tilin­pää­tök­ses­tä. Pal­ve­lui­hin kuu­luu raha­lii­ken­tees­tä, kuten vuo­kris­ta sekä vas­tik­keis­ta huo­leh­ti­mi­nen ja talou­den suun­nit­te­lu, bud­je­toin­ti sekä seuranta.

N

Kiinteistönhoito

Isän­nöin­ti­pal­ve­lui­hin kuu­luu kiin­teis­tön päi­vit­täi­set kun­nos­sa­pi­to- ja kor­jaus­työt sekä kun­nos­sa­pi­to­suun­ni­tel­mien laa­ti­mi­nen ja nii­den toteu­tuk­sen koordinoiminen.

N

24 h isännöinti

SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lu huo­leh­tii asiak­kais­taan ympä­ri vuo­ro­kau­den. Päi­vys­tä­vä isän­nöit­si­jä aut­taa talo­yh­tiös­sä ilme­ne­vien viko­jen kans­sa kel­lon ympä­ri. Päi­vys­tys­teh­tä­vis­tä vas­taa­vat koke­neet asian­tun­ti­jat, joil­la on moni­puo­lis­ta osaa­mis­ta useal­ta eri alalta.

Taloyhtiöiden ajansäästäjä

Asun­to- ja kiin­teis­töyh­tiöi­den toi­min­taan liit­tyy pal­jon pakol­li­sia käy­tän­nön asioi­ta, kuten raken­nus­ten kun­non val­von­ta, raha­lii­ken­teen hoi­to, kir­jan­pi­to ja hal­lin­non jär­jes­tä­mi­nen. Nämä teh­tä­vät ovat usein hyvin aikaa vie­viä ja ne on tär­ke­ää teh­dä oikein – sik­si nii­den hoi­ta­mi­seen kan­nat­taa hank­kia osaa­va isännöitsijä.

SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lu Oy on kas­vu­ha­lui­nen isän­nöin­ti­toi­mis­to, joka halu­aa olla asiak­kail­leen alu­een paras isän­nöin­ti­pal­ve­lu­jen tar­joa­ja. Meil­lä talo­yh­tiön asiat ovat aina osaa­vien ammat­ti­lais­ten käsis­sä. Pidäm­me huol­ta, ettei talo­yh­tiön arvo las­ke, vaan säi­lyy tai jopa kasvaa.

Sääs­täm­me talo­yh­tiöi­den aikaa, vai­vaa ja her­mo­ja hoi­ta­mal­la hei­dän puo­les­taan kaik­ki tar­peel­li­set käy­tän­nön asiat. Suun­nit­te­lem­me muun muas­sa tar­vit­ta­vat remon­tit, neu­vot­te­lem­me rahoi­tuk­sen, jär­jes­täm­me talous­hal­lin­non ja huo­leh­dim­me, että talo­yh­tiön asiat hoi­tu­vat lainmukaisesti.

Pitkää kokemusta ja monipuolista osaamista

SK-Isän­nöin­ti­pal­ve­lu on alan­sa luo­tet­tu ammat­ti­lai­nen, jol­la on 30 vuo­den koke­mus isän­nöin­nis­tä. Kas­va­vas­sa asia­kas­jou­kos­sam­me on jo yli kak­si­kym­men­tä talo­yh­tiö­tä useal­ta eri paik­ka­kun­nal­ta Kes­ki-Suo­mes­ta, Poh­jois-Poh­jan­maal­ta ja Pohjois-Savosta.

Olem­me moni­puo­li­nen isän­nöin­ti­toi­mis­to, jol­la on laa­ja eri alo­jen asian­tun­te­mus. Meil­tä löy­tyy syväl­lis­tä osaa­mis­ta muun muas­sa vero­neu­von­nas­ta ja perintölainsäädännöstä.

Yri­tyk­sel­läm­me on myös laa­jat yhteis­työ­ver­kos­tot, jois­ta löy­däm­me sopi­van pal­ve­lun­tar­joa­jan kaik­kiin talo­yh­tiön tar­pei­siin. Pys­tym­me hank­ki­maan asiak­kail­lem­me pul­maan kuin pul­maan tai­ta­van ammatti-ihmisen.

Teho­kas ja ammat­ti­tai­toi­nen isän­nöin­ti­toi­mis­tom­me pal­ve­lee mie­lel­lään myös sinun talo­yh­tiö­tä­si. Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tarjous!

24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331