24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331

Yritysapupalvelut

Omistajanvaihdokset, kaupat ja sukupolvenvaihdokset

Olet­ko osta­mas­sa tai myy­mäs­sä yri­tys­tä, tai onko yri­tyk­sen suku­pol­ven­vaih­dos ajan­koh­tai­nen? Yri­tyk­sen omis­ta­jan­vaih­dok­set ovat yleen­sä haas­ta­via pro­ses­se­ja, joi­hin liit­tyy vähin­tään­kin moni­mut­kai­sia vero­tuk­sel­li­sia ja juri­di­sia seikkoja.

Mei­dän avul­lam­me omis­ta­jan­vaih­dos hoi­tuu tus­kat­to­mas­ti! Autam­me laa­ti­maan sopi­muk­set, sopi­maan osa­puol­ten vel­vol­li­suu­det ja jär­jes­tä­mään käy­tän­nön sei­kat. Meil­lä on koke­mus­ta niin suku­pol­ven­vaih­dok­sis­ta kuin yri­tys­kau­pois­ta­kin. Luot­ta­mal­la ammat­ti­lai­sen apuun var­mis­tat, että siir­ty­mä hoi­tuu ker­ral­la oikein.

Kehitysprojektit

Tun­tuu­ko, että myyn­ti tak­ku­aa, tuo­tan­non ohjaus on pie­les­sä tai resurs­sit huk­ku­vat vää­rään paik­kaan? Kai­paa­ko jokin yri­tys­toi­min­ta­si osa-alue kehi­tys­tä, mut­ta et kek­si miten asias­sa pää­si­si eteen­päin? Apu on onnek­si lähellä.

Tar­joam­me rää­tä­löi­ty­jä kehi­tys­pro­jek­te­ja yri­tyk­se­si tar­pei­siin. Yri­tyk­sel­läm­me on moni­puo­lis­ta osaa­mis­ta useal­ta eri alal­ta, ja tar­vit­taes­sa käy­täm­me ulko­puo­li­sia asian­tun­ti­joi­ta löy­tääk­sem­me rat­kai­sut juu­ri sinun yri­tyk­se­si haasteisiin.

Yritysvälitys

Haluai­sit­ko ryh­tyä jat­ka­jak­si toi­mi­vaan yri­tyk­seen, tai etsit­kö yri­tys­toi­min­nal­le­si jat­ka­jaa? Me etsim­me sinul­le toi­vei­de­si mukai­sen jat­ket­ta­van yri­tyk­sen tai osaa­van jat­ka­jan sinun yri­tyk­sel­le­si. Asiak­kaan miel­ty­mys­ten mukaan yri­tys­vä­li­tys voi­daan teh­dään joko kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa tai julkisesti.

24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331