Yritysapu

Omistajanvaihtokset, kaupat, sukupolvenvaihdokset ym

Onko yri­tyk­sen suku­pol­ven­vaih­dos ajan­koh­tai­nen? Olet­ko osta­mas­sa tai myy­mäs­sä yri­tys­tä? Yri­tyk­sen omis­ta­jan­vaih­dok­set ovat yleen­sä moni­mut­kai­sia ja haas­ta­via pro­ses­se­ja. Nii­hin liit­tyy aina vähin­tään­kin vero­tus ja juri­diik­ka (sopi­muk­set, osa­puol­ten vel­vol­li­suu­det). Me autam­me näis­sä ja kai­kis­sa muis­sa­kin omis­ta­jan­vaih­dok­seen liit­ty­vis­sä haas­teis­sa! Meil­lä on koke­mus­ta niin suku­pol­ven­vaih­dok­sis­ta kuin yri­tys­kau­pois­ta­kin, luo­ta ammat­ti­lai­seen – se kan­nat­taa! Näin omat resus­si­si sääs­ty­vät ydin­osaa­mi­see­si omas­sa yritystoiminnassasi.

Kehitysprojektit

Tak­ku­aa­ko myyn­ti? Onko tuo­tan­non ohjaus pie­les­sä? Huk­ku­vat­ko resurs­sit vää­rään paik­kaa? Kai­paa­ko jokin yri­tys­toi­min­ta­si osa-alue kehi­tys­tä, mut­ta et kek­si miten asias­sa pää­si­si eteen­päin? Apu on lähel­lä. Tar­joam­me rää­tä­löi­ty­jä kehi­tys­pro­jek­te­ja juu­ri sinun tar­pee­see­si. Jos oma osaa­mi­sem­me ei pal­ve­le juu­ri sinun yri­tys­toi­min­taa­si mah­dol­li­sim­man hyvin, niin etsim­me avun. Sinä voit huo­let­ta kes­kit­tyä omaan toimintaasi!

Yritysvälitys

Haluat­ko jat­ka­jak­si toi­mi­vaan yri­tyk­seen? Etsit­kö yri­tys­toi­min­nal­le­si jat­ka­jaa? Jos vas­ta­sit jom­paan­kum­paan kysy­my­keen ”joo” tai ”kyl­lä”, niin ota yhteyt­tä – me autam­me! Etsim­me toi­vei­de­si mukai­sen jat­ket­ta­van yri­tyk­sen tai yri­tyk­sen jat­ka­jan, joko kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa, tai julkisesti!